ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากรspacer
spacer
thumbnail spacer

ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า "ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย" ปีการศึกษา 2559

spacer
ส่งให้สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2559
spacer
spacer
spacer
  • เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมก๊าซชีวภาพ

  • ขอเชิญขวนเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ความรู้เรื่องเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ : การดูแลระบบผลิตก๊าซชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และการแก้ไขปัญหา วันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

ขอเชิญท่านเข้าฟังการบรรยายประสบการณ์การวิจัย: จากงานวิจัยพื้นฐานสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง

spacer
ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/asVYy9 เข้าฟังสบายๆ สนุกสนานไปด้วยกัน
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

สพธอ. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจ "พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2559" (มีสุ่มจับรางวัลผู้โชคดีจากการตอบแบบสำรวจ)

spacer
แบบสำรวจ พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2559 https://survey.etda.or.th/QNRet/AnsQ/internetuserprofile2016
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เข้ารับรางวัลจากฯ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีในโครงการ ME Thai Contest 2016

spacer
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ และ รศ.ดร.พรปภัสสร ปริญชาญกล นำนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ
spacer
spacer
  • โครงการจัดทำ SWOT คณะศิลปศาสตร์

  • เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดทำ SWOT ของคณะฯ โดยมี รศ.ดร.พรนภิส ดาราสว่าง คณบดีคณะศิลปศาสตร์เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง การบริหารมหาวิทยาลัยภายใต้กรอบ KMUTT 2030
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >