C&TShowcase Overview
C&TShowcase Agenda

งานวิจัยและนวัตกรรมที่นำมาแสดงในงานนิทรรศการ KMUTT Creativity and Technology Showcase series 2 "Digitalization for Smart Life and Smart Industry” แบ่งออกเป็น 8 โซน ได้แก่

1. ความเชี่ยวชาญของหน่วยวิจัย

หน่วยวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีดิจิตัล ทั้งด้าน Computational Science and Engineering, Information Technology, Internet of Things รวมถึง Big Data analytics ของมจธ. จำนวน 6 หน่วย ได้แก่ Big Data Experience Center (BX), IDEA LAB, มาตรฐานอาชีพสื่อโทรคมนาคม, ศูนย์นวัตกรรมซอฟท์แวร์และประมวลผล (Innosoft), ศูนย์วิทยาศาสตร์เชิงทฤษฎีและการคำนวณ และศูนย์ Internet of Things Expedition (IX)

รหัส ชื่อผลงาน
A1 Big Data Analytics
A2 IDEA LAB
A3 มาตรฐานอาชีพสื่อสารโทรคมนาคม
A4 Mobile Application – กดดูรู้ทันที
A5 Website e-learning : มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
A6 โครงการ Stroke FAST Track ระบบบันทึกเวลาการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง
A7 การกู้คืนรูปภาพด้วยโมเดลคณิตศาสตร์
A8 การแก้ปัญหารถติดด้วยรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ
A9 A Quantum key distribution เทคนิคการเข้ารหัสลับเชิงควอนตัมแบบใหม่เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
A10 พัฒนาระบบตรวจจับรถหายในบริเวณเมืองทองธานี
A11 พัฒนาระบบตรวจจับความพร้อมในการผสมพันธุ์และสุขภาพโดยทั่วไปของวัว
A12 Smart Classroom Using Long Range Wide Area Network (LoRaWAN)

2. Smart Healthcare

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีดิจิตัลที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค การคัดกรองผู้ป่วย รวมถึงการบำบัดผู้ป่วย การดูแลผู้สูงอายุและเด็กออทิสติก เช่น การป้องกันการล้มของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุด้วยสมาร์ทวอทช์ รวมถึงระบบป้องกันการตกเตียงอัจฉริยะ, ซอฟท์แวร์วินัจฉัยโรคเบาหวาน, การบำบัดผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยที่กลัวความสูงโดยใช้เกมส์และเทคโนโลยี AR/VR นอกจากนี้มีแพลตฟอร์มที่นำ IoT มาใช้ร่วมกับชุดตรวจสอบแบบง่ายเพื่อบันทึกและตรวจสุขภาพโดยใช้ฐานข้อมูลบน cloud และหุ่นยนต์สำหรับบำบัดเด็กออทิสติก เป็นต้น

รหัส ชื่อผลงาน
H1 A Fall and Activity Recognition System Using Smart Devices
H2 D’ Guardian: A smart monitoring system for elderly and disabilities
H3 IVF Robot Arm
H4 การพัฒนาระบบแพทย์ทางไกลเพื่อดูแลสุขภาพเพื่อสูงวัย
H5 Never Ever Falls ระบบป้องกันการตกเตียง
H6 TreatLap: ระบบตรวจจับพฤติกรรมและวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
H7 WELSE IoT Platform for Health Care Monitoring
H8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี VR เพื่อบำบัดโรคกลัวความสูง
H9 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับกิจกรรมบำบัดแบบกระจกเงาสะท้อนสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยใช้เทคโนโลยี VR
H10 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เกมสำหรับการกายภาพบำบัดส่วนปลายแขนของผู้ป่วยโรดหลอดเลือดสมอง
H11 โปรแกรมการฝึกกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
H12 หุ่นยนต์ BLISS ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เด็กออทิสติก
H13 โปรแกรมการวินัฉัยโรคเบาหวานโดยเทคนิค Machine learning

3. Smart Living

เทคโนโลยีดิจิตัลสำหรับการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกภายในที่พักอาศัย การคมนาคมและสุขอนามัย เช่น การสั่งงานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์มือถือ, การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain สำหรับบการเลือกตั้ง, การออกแบบวัสดุน้ำหนักเบาสำหรับรถไฟฟ้า, การลดปัญหารถติดด้วยรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีไมโครไบโอมเพื่อประเมินสุขภาพบุคคล และทีม KMUTT Solar Decatholone Europe 2019 ตัวแทนหนึ่งเดียวเอเชียที่ได้เข้าแข่งขันบ้านประหยัดพลังงงาน ณ ประเทศฮังการีในปีนี้ เป็นต้น

รหัส ชื่อผลงาน
L1 Application for Smart Hub
L2 e-Voting System for Thailand Election using Blockchain Technology
L3 Smart Speaker ลำโพงสั่งการทำงานด้วยการเคลื่อนไหว
L4 Temp Table โต๊ะเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิของเครื่องดื่ม
L5 THE RESILIENT NEST : a smarter nest for the future living
L6 MODBiome แพลตฟอร์มประเมินประชาคมจุลินทรีย์โดยไม่ต้องเพาะเลี้ยง
L7 การออกแบบโครงสร้างน้ำหนักเบาสำหรับรถโดยสารไมโครบัสไฟฟ้าในประเทศไทยด้วยวัสดุคอมโพสิท
L8 ระบบจ่ายค่าปรับใบสั่งผ่าน Blockchain
L9 โปรแกรมเซ็นเซอร์ใบหน้าสำหรับเนื้อหาความรุนแรงภาพไม่เหมาะสม
L10 โปรแกรมประยุกต์การตรวจจับสีในภาพสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น
L11 Lean52 อุปกรณ์บันทึกพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์
L12 Tallstation อุปกรณ์วัดการกระโดดแทรมโพลีน

4. Smart Environment

การใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อพัฒนาการเกษตรให้มีความแม่นยำ และสามารถติดตามความสมบูรณ์ของสภาพน้ำและอากาศ เช่น การใช้ IoT ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ, สถานีตรวจวัดฝุ่น PM2.5/10 การใช้วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการทำเกษตรแม่นยำ ประเมินคุณภาพของพืชเศรษฐกิจ การใช้วอเตอร์ฟุตพรินท์ในการประเมินการจัดการทรัพยากรน้ำ เป็นต้น

รหัส ชื่อผลงาน
EV1 การพัฒนาวิธีการตรวจวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าสำหรับการทำเหมืองฝังกลบขยะมูลฝอย
EV2 Ganges: The IoT-based Water Quality Evaluation Unit for Smart City
EV3 Cellular crop modeling
EV4 วอเตอร์ฟุตพรินต์และการประเมินความตึงเครียดด้านความต้องการใช้น้ำ เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
EV5 IoT: Sensor Web Enablement Air Quality Quantification System
EV6 Crop health monitoring system
EV7 Knowledge management for developing urban innovation District:mobile tools for collect data in the field
EV8 สถานีตรวจวัดฝุ่น PM10/2.5

5. Smart Education

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่พัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล เช่น LE ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนของ มจธ., กลุ่ม QuTE ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของนักวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมสำหรับการศึกษาไทย การผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรเฉพาะทางด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล เช่น การใช้ AR/VR หรับการทำสื่อเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์ การพัฒนาซอฟท์แวร์คู่มือการถ่ายภาพเอกซเรย์ของนักรังสีเทคนิค นอกจากนี้มีการใช้ AI ในการเขียนโค้ดและวงจรไฟฟ้าอัตโนมัติเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักพัฒนา เป็นต้น

รหัส ชื่อผลงาน
ED1 LEB2: An all-in-one Outcome-based Education Tool
ED2 Quantum Technology Endeavor (QuTE)
ED3 โปรแกรมจำลองสิ่งมหัศจรรย์ของโลกผ่านเทคโนโลยี VR
ED4 การพัฒนาเทคโนโลยี VRเพื่อการผ่อนคลายความเครียด
ED5 สื่อการเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์ระบบกระดูกโดยใช้เทคโนโลยี Mixed Reality
ED6 แอปพลิเคชันคู่มือการถ่ายภาพเอกซเรย์สำหรับนักรังสีเทคนิค
ED7 MakerPlayground ไอโอทีสร้างได้ใน 5 นาที
ED8 เว็บแอปพลิเคชันสำหรับพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรม

6. Smart Energy

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อพัฒนาอาคารประหยัดพลังงาน เช่น เทคโนโลยีสมาร์ดกริด (smart gird) และ Home Energy Management sytem – Vehicle to grid เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาระบบหรืออุปกรณ์เพื่อสนับสนุนใช้เกิดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน เช่น โมเดลการพัฒนาวัสดุเพอร์รอฟสไกต์สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ ระบบมิเตอร์ตรวจสอบการใช้พลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

รหัส ชื่อผลงาน
EG1 CESi smart home
EG2 End-use Metering of Power Consumption of Household Appliances
EG4 Home Energy Management System With Vehicle-To-Grid Technology
EG5 ระบบจำลองการพัฒนาวัสดุสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์

7. Smart Manufacturing

พัฒนาขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิตัล เช่น การใช้ Big data สำหรับการปรับปรุงกระบวนการ, การใช้ระบบ Plant Information Management System ร่วมกับ IoT รวมถึงการใช้ LoRaWAN ในการพัฒนา Smart meter เพื่อตรวจสอบการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์ เป็นต้น

รหัส ชื่อผลงาน
M1 Big data analysis of manufacturing processes
M2 Development of Embedded Systems and IoT Frameworks for Modern Automation Systems
M3 Plant Information Management System
M4 Smart Meter by LoRaWAN

8. Smart Building

การใช้ Energy Simulation เพื่อการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานของอาคารอย่างยั่งยืน ร่วมกับการพัฒนาวัสดุฉลาดในการเลือกใช้เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานสำหรับอาคาร เช่น การพัฒนาผิวเคลือบสี วัสดุเคลือบกระจกเพื่อลดการส่งผ่านของแสงอาทิตย์ การใช้วัสดุฉลาดเพื่อประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากไม้ เป็นต้น

รหัส ชื่อผลงาน
B1 Building Simulation for Energy Saving
B2 Energy Management for Sustainable Energy
B3 ผิวเคลือบสีมีสมบัติเลือกการส่องผ่านสเปคตรัมรังสีอาทิตย์จากอนุภาคนาโนแอนทิโมนีทินออกไซด์ผสมพอลิเมอร์
B4 สารเคลือบเพื่อบำบัดอากาศ (Smart coating for air cleaning)
B5 Energy Saving and Eco-friendly Log-House from Wood Polymer Composites
B6 ชุดวัสดุเคลือบผิวกระจกลดอุณหภูมิจากการแผ่รังสีความร้อน

Big Data Analytic

Big Data Experience Center (BX) ได้จัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) และ บริษัท จีเอเบิล จำกัด (G-able) เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลคุณภาพสูงเข้าสู่ตลาด Big Data และขยายความต้องการใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวในประเทศไทย ซึ่งความร่วมมือจากทุกภาคทุกฝ่ายทั้งในปัจจุบันและในอนาคต จะทำให้ภาพรวมของเทคโนโลยี Big Data กลายเป็นภาพที่สมบูรณ์ขึ้นได้ ตัวอย่างผลงานของศูนย์เช่น Big Data in Tourism, Big Data in Recidivism และ การศึกษาปัจจัยเพื่อทำนายระดับความสามารถของบิดามารดาในการดูแลบุตร วัย 0-3ขวบ เป็นต้น

WELSE IoT Platform for Healthcare Monitoring

ระบบ Internet of Things (IoT) ที่สามารถตรวจสุขภาพและบันทึกผลในระบบ cloud ร่วมกับแสดงการประมวลผลบนหน้าเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชัน เพื่อใช้งานร่วมกับชุดตรวจอย่างง่ายที่พัฒนาขึ้นสำหรับการตรวจหาความผิดปกติในการทำงานของตับและไตจากเลือดปริมาณน้อย โดยใช้เทคนิค absorption spectroscopy บน plastic microfluidic chip แบบใช้แล้วทิ้ง IoT Platform ที่พัฒนาขึ้น ยังสามารถรวบรวบข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจสุขภาพอื่น ๆ เพื่อแสดงผลบนแดชบอร์ดใน IoT Platform ร่วมกันในที่เดียวได้

IX: Internet of Things Expedition

Building human resource capability to serve various IoT applications in Thailand. Developing IoT Technology to serve as a driving platform for Thailand’s digital economy. Developing IoT technology to enhance social value, solve environmental issues, and improve quality of life. Identifying KIT ’s key strengths through academic activities and services
ตัวอย่างผลงานของศูนย์ เช่น การพัฒนาระบบตรวจสอบรถหาย ระบบตรวจจับความพร้อมในการผสมพันธุ์และสุขภาพโดยทั่วไปของวัว และสมาร์ทคลาสรูมโดยใช้ LoRaWAN เป็นต้น

C4ED: Cluster for Education

ระบบ LE: ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนของ มจธ. ที่รองรับการใช้งานตั้งแต่การออกแบบจนถึงดูผลการดำเนินงานหลักสูตร รวมไปถึงการสนับสนุนการเรียนการสอนในห้องเรียน เช่น การออกแบบแผนการสอน การส่งการบ้านออนไลน์ การประเมินผล การปฎิสัมพันธ์กับผู้เรียน การสำรวจความคิดเห็นการจัดการคะแนน เป็นต้น
ETS: ทีมวิจัยเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของ มจธ. โดยเน้นศึกษา ค้นคว้า เครื่องมือและนวัตกรรม ถ่ายทอดความรู้ ผ่านการจัดอบรม จัดทำสื่อเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาผู้สอน ให้สามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาและใช้แก้ไขปัญหาการเรียนการสอน

สถานีตรวจวัดฝุ่น PM2.5 / 10

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครประสบกับปัญหามลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10 และ PM2.5) ทำให้หลายหน่วยงานเริ่มให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะของอากาศ ทางห้องปฏิบัติการ iLAB จึงได้มีแนวคิดในการจัดทำสถานีตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศขนาดเล็ก โดยใช้แนวคิดของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง หรือ Internet of Things (IoT) เพื่อใช้แจ้งข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ และใช้ในการเก็บข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองในอากาศเพื่อใช้ในงานวิจัยในอนาคต

THE RESILIENT NEST a smarter nest for the future living KMUTT SDE Europe 2019

ออกแบบและดำเนินการก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงาน เป็นบ้านที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของเจ้าของ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้สอยพื้นที่ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งพลังงานที่มีอยู่อย่างไร้ขีดจำกัด สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถอยู่อาศัยได้อย่างสบายและเป็นปกติโดยไม่จำเป็นต้องนำเข้าไฟฟ้าจากภายนอก เพื่อตอบโจทย์ความต้องการทรัพยากรที่มากขึ้น แต่ทรัพยากรที่มีอยู่มีอย่างจำกัด

Plant Information Management System

แพลตฟอร์มนี้เป็นระบบที่ใช้ในการบริหาร จัดการ และติดตามข้อมูลในกระบวนการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรมแบบ Real-time ผ่าน Web-Dashboard ได้ทุกที่ โดยอาศัยเทคโนโลยี Cyber-Physical System, OPC-UA ในการจัดรูปแบบโครงสร้างของแพลตฟอร์ม เทคโนโลยี IoT ในการเชื่อมโยงข้อมูลจากเครื่องจักร รวมไปถึงเทคโนโลยี AI ในการวิเคราะห์และทำนายความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้า

KGEO

ศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม มีความเชี่ยวชาญด้านการนำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อใช้วิจัยและพัฒนาด้านต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ระบบ Sensor เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศ ทั้งอุณหภูมิ ความร้อน ฝุ่นละออง CO2 โดยทำการพัฒนาทั้งตัว sensor และ software ผลงานจึงมีราคาถูกกว่าโปรแกรมสำเร็จรูป จุดประสงค์หลักเพื่อดูว่าสภาพแวดล้อมมีผลต่อการใช้ไฟฟ้าอย่างไร
นอกจากนี้สามารถนำมาพัฒนาระบบแผนที่ติดตามและประเมินสภาพพืชเศรษฐกิจด้วยข้อมูลดาวเทียม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแผนที่และการบริการให้มีความสะดวก รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ในการติดตามสถานภาพและ ความสมบูรณ์ของพืช ได้แก่สุขภาพของพืช ความเครียดของพืชในการขาดน้ำ
รวมทั้งสามารถนำมาใช้ศึกษาข้อมูลทางด้านกายภาพของเมือง (คลองสาน) เพื่อนำข้อมูลมาวางผังเมืองให้เหมาะสม ดึงจุดเด่นของชุมชนของเพื่อพัฒนาด้านสังคม ทำงานรวมกับคณะสถาปัตถ์ฯ และ GMI โดยกลุ่มเป้าหมายหรือภาครัฐสามารถรู้ข้อมูลพื้นฐาน นำข้อมูลมาพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนนั้น

Never Ever Falls ระบบป้องกันการตกเตียงอัจฉริยะ

ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวอยู่บนเตียง ไม่มีญาติหรือคนรู้จักมาเฝ้าดูแล จำนวนมากกว่าร้อยละ 60 ล้มในห้องพักรักษาและมากกว่าร้อยละ 80 ล้มอยู่บริเวณรอบๆ เตียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวะที่จะลุกออกจากเตียง นวัตกรรมของ Never Ever Falls เป็นระบบการตรวจสอบแบบเสื่อวัดแรงดัน โดยอาศัยการทำงานของกริดวัดแรงดันทำให้ทราบได้ว่าผู้ป่วยนอนอยู่บนเตียงด้วยท่าและ/หรือสภาวะใด ซึ่งมีข้อดีเหนือวิธีการอื่นๆ เช่น เสื่ออิเล็กโทรดหรือระบบการระบุข้อมูลสิ่งต่างๆ โดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ ซึ่งมีราคาแพง และมีประสิทธิภาพการใช้งานขึ้นอยู่กับตำแหน่งและวิธีการติดตั้ง ทำให้ยากต่อการใช้งาน

ModBiome

Service Platform ที่บริการตรวจกลุ่มจุลินทรีย์ (Microbiome) แบบครบวงจร ตั้งแต่ Food Production ไปจนถึงสุขภาพของมนุษย์และการบำบัดของเสีย โดยอาศัยการใช้เทคโนโลยีการอ่านรหัสพันธุกรรมด้วยเทคนิค Next Generation Sequencing และการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ผ่านทางศาสตร์ชีวสารสนเทศ สามารถทราบชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์ที่อยู่ใน Microbiome ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำโดยที่ไม่ต้องเลี้ยงเชื้อในห้องปฏิบัติการ

ศูนย์นวัตกรรมซอฟต์แวร์และการประมวลผล

ศูนย์นวัตกรรมซอฟต์แวร์และการประมวลผลหรือ Innosoft มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถพัฒนาและบริหารจัดการระบบซอฟต์แวร์ด้านการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งดูแลรักษาและปรับปรุงด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการให้บริการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เชิงวิจัยด้านการประมวลผลประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ยังเป็น "Software house" ให้บริการทางด้านพัฒนาซอฟแวร์ให้กับหน่วยงานภายนอก ทั้งเอกชนและภาครัฐ เช่น การร่วมมือกับสวทน. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้อย่างเท่าเทียมกัน ในการพัฒนาแอพลิเคชั่นในการเผยแพร่ข้อมูลของภาครัฐ "กดดูรู้ทันที" รวมถึงการวางแผนแม่บท เป็นต้น

IDEA LAB

การวิจัยและพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์แบบ Deep Learning ที่สามารถใช้จริงได้ในภาคอุตสาหกรรม โดยเน้นใน 2 ด้านคือด้านการแพทย์กับด้านการเงิน มุ่งเน้นแก้โจทย์ที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพซึ่งมีความสามารถในการเข้าใจ unstructured data เช่นข้อมูลภาพ ภาษา เสียง เป็นต้น

Home Energy Management System with V2G technology

HEMS หรือ Home Energy Management System เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบผ่านโครงการสาธิตร่วมกับภาคอุตสาหกรรมโดยดำเนินการศึกษาการบูรณาการเทคโนโลยีการเชื่อมต่อยานยนต์ไฟฟ้าเข้าสู่บ้านหรือโครงข่ายไฟฟ้า ทำงานร่วมกับเทคโนโลยีระบบจัดการพลังงานที่บ้าน พร้อมด้วยระบบกักเก็บพลังงานและระบบการอัดประจุ และระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์

เทคโนโลยี AR VR สำหรับผลิตสื่อสำหรับบุคลากรเฉพาะทาง

เทคโนโลยี AR VR สามารถมานำมาประยุกต์ใช้กับการบำบัดทางการแพทย์ให้ผู้ป่วยได้ ตัวอย่างเช่น การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะกระตุ้นผู้ป่วยให้อยากทำกิจกรรมบำบัดแบบมิเรอร์เทอราพีมากขึ้น การออกแบบเกมส์สำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบสื่อการเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์ระบบกระดูกโดยใช้เทคโนโลยี Mixed Reality เป็นต้น

Big data analysis of manufacturing process

การใช้ประโยชน์ของ data analytic ในอุตสาหกรรมการผลิตที่มีข้อมูลจำนวนมากโดยเน้นด้าน process monitoring, fault detection & diagnostic และ soft sensors

หุ่นยนต์สำหรับบำบัดเด็กออทิสติก

หุ่นยนต์ BLISS เป็นแพลตฟอร์มทำหน้าที่เป็นสื่อกลางสำหรับส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบองค์รวม ระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง และผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาโดยใช้ AI มาช่วยวิเคราะห์เชิงอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กระหว่างการทำกิจกรรม ให้หุ่นยนต์ BLISS เรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนการกระตุ้นให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน และช่วยแนะนำกิจกรรมที่เหมาะกับพัฒนาการ เพื่อให้การส่งเสริมพัฒนาการเหมาะสมกับเด็กแต่ละคน