ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากรspacer
spacer
thumbnail spacer

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ.

spacer
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดสรรทุนการศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน/ ออกแบบตกแต่งภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 ทุน
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "Triage of Artifacts for Overaged Structures"

spacer
Division of Materials Technology (MT), School of Energy, Environment and Materials (SEEM) and Research, Innovation and Partnerships Office (RIPO) would like to invite you to KMUTT Talk: "Triage of Artifacts for Overaged Structures", by Prof. Dr. Y
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

ขอเชิญประชุมในหัวข้อการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ หรือการจ้างที่ปรึกษา ที่ไม่สามารถดำเนินการตาม พรบ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 7 วรรคหนึ่ง (3)

spacer
ขอเชิญประชุมในหัวข้อการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ หรือการจ้างที่ปรึกษา ที่ไม่สามารถดำเนินการตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 7 วรรคหนึ่ง (3)
spacer
spacer
spacer
  • คณะวิทยาศาสตร์เปิดให้บริการเครื่อง NMR Spectrometer

  • เนื่องด้วยสำนักงานวิจัย นวัตกรรม และพันธมิตร และภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดซื้อเครื่อง NMR Spectrometer ขนาด 400 เมกะเฮิรตซ์ และติดตั้งไว้ ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อมาตรฐาน และอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง SI 203 เพื่อให้การบริ
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

คณะทำงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดอบรม “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) หยิบจับหน้างานมาทำวิจัย Style Back office”

spacer
คณะทำงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดอบรม “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) หยิบจับหน้างานมาทำวิจัย Style Back office”
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >