ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศเรื่องมาตรการความปลอดภัยและการเตรียมการเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที่หนึ่ง
:: หน้าหลัก >ประกาศเรื่องมาตรการความปลอดภัยและการเตรียมการเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที่หนึ่ง

ตามที่พื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทั้งในส่วนของ มจธ.พื้นที่บางมด และมจธ.พื้นที่บางขุนเทียนเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันในบริเวณภายในมหาวิทยาลัยตลอดจนพื้นที่และเส้นทางโดยรอบ เนื่องจากฝนตกหนักและน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงที่น้ำเหนือไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงวันที่ 10-16 ตุลาคม 2554 เพื่อเตรียมการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมและเตรียมการป้องกันความเสียหาย กับชีวิตและทรัพย์สินของทางมหาวิทยาลัยดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจึงได้กำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยและการเตรียมการเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที่หนึ่งดังนี้
1. ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการขนย้ายอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรสำคัญในพื้นที่ชั้นใต้ดินและชั้นหนึ่งของทุกอาคาร ให้อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัย
2. ให้ทุกหน่วยงานจัดเตรียมคน/ทีมงานระงับเหตุฉุกเฉินและอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉุกเฉินประจำทุกอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถดำเนินการตามแผนอพยพคนที่ประสบอุบัติภัยทั้งนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยตลอดจนชุมชนรอบนอกที่เดือดร้อนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยในศูนย์อพยพฉุกเฉิน ของ มจธ.ได้ทันท่วงที
3. ให้ศูนย์ EESH ร่วมกับงานอาคารและสถานที่จัดทำแผนและขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมฉุกเฉินขึ้นภาย ในมหาวิทยาลัยและให้มีการซักซ้อมแผนเพื่อสามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมภายในมหาวิทยาลัยและเส้นทางเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง มจธ.พื้นที่บางมด โทร. 02-470-8305 และ มจธ.พื้นที่บางขุนเทียน โทร. 02-470-7333

ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2554
รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน
อธิการบดี

spacer