ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนการจัดทำแผนการเรียน ประจำภาคการศึกษา 1/2553
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนการจัดทำแผนการเรียน ประจำภาคการศึกษา 1/2553

วันที่ : 07 พฤษภาคม 2553
โดย : ศูนย์บริการวิชาการและจัดการศึกษานอกพื้นที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ

 ศูนย์บริการวิชาการและจัดการศึกษานอกพื้นที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนการจัดทำแผนการเรียน ประจำภาคการศึกษา 1/2553 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุมคาสตรอล ชั้น 8 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน ซึ่งได้แก่คณะผู้บริหารและอาจารย์ในแต่ละภาควิชาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดแผนการเรียนการสอนของศูนย์บริการวิชาการฯ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร ทล.บ. มจธ.วิทยาเขตราชบุรี และคณะอาจารย์ผู้สอนจากศูนย์นอกพื้นที่จาก 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ฯ วท.หนองคาย ศูนย์ วท.นครราชสีมา ศูนย์ฯ วท.สุราษฏร์ธานี ศูนย์ฯ วท.ลพบุรี และศูนย์ วท.ท่าหลวงฯ

 โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้นำเอารูปแบบจัดการเรียนการเรียนการสอนแบบเน้นฐานสรรถนะ(Competency Based Learning) มาใช้ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ศูนย์การจัดการศึกษานอกพื้นที่ 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อระบบการจัดการเรียนการสอนและเกิดผลของการปฏิบัติที่สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตรที่ต้องการให้เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนแบบเน้นฐานสมรรถนะ(Competency Based) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภายใต้การประสานงานของคณะกรรมการบริหารสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและศูนย์บริการวิชาการและจัดการศึกษานอกพื้นที่ จึงได้จัดการอบรมสัมมนาครั้งนี้ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นฐานสมรรถนะให้กับอาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยนำความรู้ที่ได้มาร่วมกันจัดทำแผนการเรียนรู้รายวิชาที่เน้นฐานสมรรถนะ และกำหนดหัวข้อของการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ และกลวิธีในการเรียนรู้และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ ก็สามารถนำความรู้จากการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของหลักสูตรต่อไป

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next