ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลบทความวิจัย ประจำปี 2555-2556
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลบทความวิจัย ประจำปี 2555-2556

วันที่ : 15 ตุลาคม 2555
โดย : ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา

ตามที่ ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา ได้จัดทำสรุปข้อมูลผลงานวิจัยของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปีนั้น บัดนี้ใกล้สิ้นสุดปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 แล้ว ศูนย์ฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือแต่ละหน่วยงานสรุปข้อมูลบทความวิจัย และกรอกข้อมูลบทความเข้าระบบวิจัย ให้เป็นไปตามกำหนดตลอดทั้งปี ดังเอกสารแนบ 1 เพื่อให้การจัดเก็บเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ได้ผลลัพธ์สอดคล้องกับช่วงเวลาในการจัดทำรายงานประจำปี รายงานวิจัยและพัฒนา มจธ. ประจำปี รายงานจำนวนบทความรายไตรมาส (ทุก 3 เดือน) รายงานชี้แจงสำนักงบประมาณช่วงสิ้นปีงบประมาณ และการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณตาม FTERO

การรวบรวมและการเก็บข้อมูล แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน โดยศูนย์ฯ ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานโปรดดำเนินการดังนี้ 

1. ส่งรายละเอียดข้อมูลบทความวิจัย ดังเอกสารแนบ 2 พร้อมสำเนาเอกสารบทความวิจัย เรื่องละ 1 ชุดมายังศูนย์ฯ โดยแยกตามประเภทบทความวิจัย 5 ประเภท คือ
   - วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค             - วารสารระดับประเทศ
   - การประชุมนานาชาติ/ภูมิภาค                - การประชุมระดับประเทศ    - E-Journal   

 2. นำข้อมูลดังกล่าว กรอกเข้าสู่ระบบวิจัย ตามคู่มือระบบงานวิจัย ดังเอกสารแนบ 3

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ด้วย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ฯ โทร. 9689 (คุณบุญเลิศ) 

 เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศ
  > เอกสารขอเพิ่มเติม
  > คู่มือระบบงานวิจัยเฉพาะการกรอกบทความวิจัยเข้าระบบ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next