ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศสอบราคา การซื้อระบบควบคุมการเคลื่อนที่ในแนวระนาบและแนวตั้ง จำนวน 1 ชุด
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศสอบราคา การซื้อระบบควบคุมการเคลื่อนที่ในแนวระนาบและแนวตั้ง จำนวน 1 ชุด

วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2556
โดย : กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง ชั้น3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เรื่อง  สอบราคาซื้อระบบควบคุมการเคลื่อนที่ในแนวระนาบและแนวตั้ง

(ราคายกเว้นภาษีอากรนำเข้า)

---------------------------------------------------                                

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี          มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ    ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ในแนวระนาบและแนวตั้ง จำนวน 1 ชุด  (ราคายกเว้นภาษีอากรนำเข้า)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว    

3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน    ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยฯ   ณ  วันประกาศสอบราคา   หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้                                 

เพื่อให้เป็นตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป                           

5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ                           

6.   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ                           

7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้                           

8.  ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ต่อกรมสรรพากร นอกเหนือจากบัญชีงบดุลปกติที่ยื่นประจำปี หรือห้ามก่อนิติสัมพันธ์กับทางราชการ 

กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  12 กุมภาพันธ์ 2556     ถึงวันที่   27 กุมภาพันธ์ 2556  ในวันและเวลาราชการ       ณ  กลุ่มงานพัสดุ   กองคลัง   ชั้น 3    อาคารสำนักงานอธิการบดี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี                               

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ กองคลัง ชั้น 3  อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในวันที่ 4 มีนาคม 2556   ตั้งแต่เวลา  13.30 น.  เป็นต้นไป 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่     กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง  ชั้น 3     อาคารสำนักงานอธิการบดี ในราคา ชุดละ 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน)ระหว่างวันที่  12 กุมภาพันธ์ 2556     ถึงวันที่   27 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  02-470-8404-6 ในวันและเวลาราชการ หรือดูประกาศได้ที่  www.kmutt.ac.th  และ www.gprocurement.go.th         (โดยจะต้องนำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท เฉพาะหน้าแรกและภพ.20 มาในวันติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา)  

ประกาศ ณ วันที่   ……………………………………  

(นายบัณฑิต  ฟุ้งธรรมสาร)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

                                                                                                                    พรทิพย์/ร่าง/พิมพ์/ทาน              

                                                                                                                                                  

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next