ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระบบบริการยื่นขอทุนวิจัยแบบที่เดียว
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระบบบริการยื่นขอทุนวิจัยแบบที่เดียว

วันที่ : 17 มกราคม 2557
โดย : กลุ่มงานส่งเสริมและจัดการงานวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานให้ทุนหลักของประเทศ ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(สวก.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รวมตัวกัน ในนาม “เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) เล็งเห็นว่าจะทำอย่างไรกับข้อมูลวิจัย 185,000 ชิ้นให้รวมเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยระดับประเทศ กรอกข้อมูลที่จุดเดียวใช้ได้ตลอดชีวิต และให้กลุ่มนักธุรกิจสามารถเข้ามาหาข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์สูงสุด และเป็นแหล่งการศึกษาวิจัยอย่างเต็มรูปแบบ ในการต่อยอดการใช้ประโยชน์จากการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          การบูรณาการ ข้อมูลงานวิจัย ให้มีการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของประเทศเป็นไปอย่างมีระบบ ลดความซ้ำซ้อน และเกิดประโยชน์สูงสุด คอบช. ได้ร่วมกันพัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย ( Thai National Research Repository : TNRR) ขึ้น เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลงานวิจัย ที่มีความเชื่อมโยงกัน โดยฐานข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วยระบบย่อย 5 ระบบ ได้แก่
          1. ระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จแล้ว
             มี วช. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน
          2. ระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและการค้นหาผู้เชี่ยวชาญ
             มี สวทช. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน
          3. ระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย และความร่วมมือเชิงธุรกิจ
             มี สทวน. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน
          4. ระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
             มี สกว. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน
          5. ระบบบริการยื่นขอทุนวิจัยแบบที่เดียว
             มี สวรส. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน

ระบบบริการยื่นขอทุนวิจัยแบบที่เดียว

ประกอบด้วย 
- ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย
- ระบบ email ที่ปลอดภัยสำหรับนักวิจัย (MailGoThai)
- ระบบการยื่นขอรับทุน
- ระบบจัดการข้อเสนอโครงการและติดตามผล
- ระบบส่งข่าวระหว่างนักวิจัยและแหล่งทุนผ่าน Mobile apps และ SMS

รายละเอียดและเอกสารประกอบดาวโหลดด้านท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกันเอกสารประกอบข่าว
  > ระบบบริการยื่นขอทุนวิจัยแบบที่เดียว
  > ระบบ Single Windows

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next