ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศข้อกำหนดเพิ่มเติมในการดำเนินการวิจัยของทุน ว.1 ปีงบประมาณ 2551-2557 เป็นต้นไป
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประกาศข้อกำหนดเพิ่มเติมในการดำเนินการวิจัยของทุน ว.1 ปีงบประมาณ 2551-2557 เป็นต้นไป

วันที่ : 26 พฤษภาคม 2557
โดย : กลุ่มงานส่งเสริมและจัดการงานวิจัย

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีหนังสือที่ วช. 0006/ว379 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) แจ้งข้อกำหนดคือ ให้นักวิจัยที่จะเสนอข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต้องไม่ติดค้างส่งผลงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2553 โดย วช. ได้ติดตามรายงานสถานภาพการดำเนินงานวิจัยปีงบประมาณ 2551-2553 เพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเร่งรัดรายงานผลสำเร็จของงานวิจัยนั้น กลุ่มงานส่งเสริมและจัดการงานวิจัย จึงได้แจ้งเวียนคณะ/หน่วยงาน ขอความร่วมมือให้นักวิจัยโปรดเร่งรัดการส่งรายงานวิจัยที่ค้างอยู่โดยเร็วที่สุด ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 5801.26/081/57 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอให้หัวหน้าโครงการที่ยังไม่รายงานผลสำเร็จของงานวิจัย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โปรดเร่งรัดการจัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ยังค้างอยู่โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้อย่างช้าที่สุดไม่ควรเกินเดือนกันยายน 2557

  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอแจ้งข้อกำหนดเพิ่มเติมในการดำเนินการวิจัยของทุนวิจัยหมวดเงินอุดหนุน (ทุน ว.1) สำหรับปีงบประมาณ 2551-2557 เป็นต้นไป ให้ทราบเพื่อถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันและเพื่อให้การดำเนินการวิจัยเป็นไปอย่างเรียบร้อย อีกทั้งเพื่อกำกับประสิทธิภาพประสิทธิผลของการวิจัยและการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการวิจัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย

1. กำหนดระยะเวลาโครงการและการจัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ทุนอุดหนุนวิจัยจากรัฐ(ทุนว.1)                            สิ้นสุดการขยายระยะเวลาโครงการ และกำหนดเวลาจัดส่ง                                                                               รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
2551 - 2556                                                ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557
2557 เป็นต้นไป                                                ระยะเวลาโครงการ 1 ปี
                                                                               ขยายระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ *

* หมายเหตุ อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.0409.6/ว.126 วันที่ 7 กันยายน 2548 เรื่องการเบิกจ่าย เงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ระบุ “ให้เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายดำเนินการภายในปีงบประมาณ กรณีมีเงินเหลืออยู่และยังไม่สิ้นสุดโครงการ  ให้รีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างช้าภายในปีงบประมาณถัดไป กรณีสิ้นสุดหรือยุบเลิกโครงการแล้วปรากฎว่ามีเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีให้นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
  

2. การขยายระยะเวลาโครงการ
ให้หัวหน้าโครงการดำเนินการขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ ไม่น้อยกว่า 1 เดือน และขอขยายระยะเวลาได้ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน โดยกรอกขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการวิจัยหมวดเงินอุดหนุน (ทุน ว.1 ) แบบ ว. 1-3 พร้อมแนบ 1) รายงานความก้าวหน้า (แบบ ต-1ช/ด) 2) แผนผังการดำเนินการในช่วงเวลาที่ขอขยาย และ 3) สำเนาหนังสือที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครั้งก่อน (กรณีขออนุมัติขยายระยะเวลาครั้งที่ 2 เป็นต้นไป) เพื่อเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยอนุมัติ

3. การจัดส่งรายงานตามระยะเวลาที่กำหนด
หัวหน้าโครงการที่ดำเนินงานวิจัยเสร็จสิ้น ต้องดำเนินการปิดโครงการวิจัยพร้อมจัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จำนวน 3 เล่ม โดยจัดทำรูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และไฟล์ซีดีรายงาน จำนวน 2 แผ่น ให้กับกลุ่มงานส่งเสริมและจัดการงานวิจัย ทั้งนี้หากเป็นโครงการต่อเนื่อง 2 ปี หรือ 3 ปี ขอให้หัวหน้าโครงการจัดส่งรายงานความก้าวหน้า (แบบ ต-1ช/ด) ในแต่ละปีทุกปี และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดโครงการปีที่ 2 หรือปีที่ 3 มายังกลุ่มงานฯ เพื่อจะได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบ NRPM ต่อไป
 เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสารแนบ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next