ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนวิจัยหมวดเงินอุดหนุน (ทุน ว1) ประจำปีงบประมาณ 2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนวิจัยหมวดเงินอุดหนุน (ทุน ว1) ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ : 08 พฤษภาคม 2558
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ด้วยมหาวิทยาลัยขอประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนวิจัยหมวดเงินอุดหนุน (ทุน ว1) ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำข้อกำหนดสำหรับการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในมนุษย์ หัวหน้าโครงการจะต้องแนบใบรับรองการอนุมัติให้ดำเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพจากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน (Institutional Biosafety Committee – IBC) หรือใบรับรองการจริยธรรมการวิจัยของข้อเสนอการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Institutional Review Board-IRB) พร้อมกับการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยด้วย
 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเสนอโครงการวิจัยของ วช. ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยจึงขอชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดส่งข้อเสนอโครงการทุนวิจัยหมวดเงินอุดหนุน (ทุน ว.1) ดังนี้

1. กรณีข้อเสนอโครงการวิจัยไม่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยทางชีวพภาพ หรือการวิจัยในมนุษย์   
    (ไม่เกี่ยวกับมนุษย์ สัตว์ พืช หรือจุลินทรีย์)

 1.1 หัวหน้าโครงการจัดส่งเอกสาร Concept Proposal (ข้อเสนอโครงการวิจัยแบบย่อ) ความยาว 3-5 หน้ากระดาษ A4 พร้อมทั้งประเมินโครงการของตนเอง โดยใช้แบบฟอร์ม IBC-01 รวม 3 ชุด ส่งให้คณะ/สำนัก/สถาบัน เพื่อรวบรวมให้ส่งสำนักงานวิจัยฯ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

 1.2  หัวหน้าโครงการจัดเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัย รายละเอียดตามแบบฟอร์มของ วช. สำหรับโครงการวิจัยเดี่ยว ใช้แบบฟอร์ม ว1-ด และชุดโครงการวิจัยใช้แบบฟอร์ม ว1-ช ส่งให้คณะ/สำนัก/สถาบัน เพื่อจัดลำดับให้คะแนนผ่านระบบ NRMS ของ วช. ก่อนส่งสำนักงานวิจัยฯ ตามกำหนดเวลาในปฏิทินการดำเนินงานที่กำหนดต่อไป

2. กรณีข้อเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (เกี่ยวข้องกับใช้สัตว์ พืช หรือจุลินทรีย์) จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ IBC เพื่อพิจารณาออกใบอนุมัติรับรองให้ดำเนินการวิจัยตามระเบียบ วช.

    2.1 ขั้นตอนการขอใบรับรองฯ จากคณะกรรมการ IBC   

2.1.1 หัวหน้าโครงการจัดส่งเอกสาร Concept Proposal (ข้อเสนอโครงการวิจัยแบบย่อ) ความยาว
       3-5 หน้ากระดาษ A4 พร้อมทั้งประเมินโครงการของตนเอง โดยใช้แบบฟอร์ม IBC-01

         2.1.2 หัวหน้าโครงการกรอกแบบฟอร์ม IBC–02 และ IBC-03
         - สำหรับโครงการวิจัยที่ใช้สิ่งมีชีวิตหรือวัสดุชีวภาพในการทดลอง ต้องกรอกแบบฟอร์ม IBC-02
         - สำหรับโครงการวิจัยที่ใช้วัสดุชีวภาพที่อาจก่อโรคหรือสร้างสารพิษในการทดลอง ต้องกรอก
แบบฟอร์ม IBC-03

   หัวหน้าโครงการส่งเอกสารข้อ 2.1.1-2.1.2 รวม 3 ชุด ให้คณะ/สำนัก/สถาบัน รวบรวมส่งมายังสำนักงานวิจัยฯ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 เพื่อสำนักงานวิจัยฯ จะรวบรวมและเสนอคณะกรรมการ IBC พิจารณาต่อไป เมื่อคณะกรรมการ IBC พิจารณาแล้ว สำนักงานวิจัยฯ จะแจ้งผลโดยส่งใบรับรองการอนุมัติให้ดำเนินการวิจัยให้หัวหน้าโครงการวิจัยทราบ

 

 2.2 ขั้นตอนการจัดส่งข้อเสนอโครงการให้ วช.

         2.2.1 ข้อเสนอโครงการวิจัย รายละเอียดตามแบบฟอร์มของ วช. สำหรับโครงการวิจัยเดี่ยว ใช้แบบฟอร์ม ว1-ด และชุดโครงการวิจัยใช้แบบฟอร์ม ว1-ช 

       2.2.2  ใบรับรองการอนุมัติให้ดำเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพจากคณะกรรมการ IBC โดยขอให้ส่งเอกสารข้อ 2.1.1-2.1.2 รวม 3 ชุด ส่งให้คณะ/สำนัก/สถาบัน เพื่อจัดลำดับให้คะแนนผ่านระบบ NRMS ของ วช. ก่อนส่งสำนักงานวิจัยฯ ตามกำหนดเวลาในปฏิทินการดำเนินงานที่กำหนดต่อไป

3. กรณีข้อเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ IRB เพื่อการพิจารณาออกใบอนุมัติรับรองให้ดำเนินการตามระเบียบ วช.

    3.1 ขั้นตอนการขอใบรับรองฯ จากคณะกรรมการ IRB
3.1.1 หัวหน้าโครงการจัดส่งเอกสาร Concept Proposal (ข้อเสนอโครงการวิจัยแบบย่อสำหรับโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย์) ความยาว 3-5 หน้ากระดาษ A4 พร้อมทั้งประเมินโครงการของตนเอง โดยใช้แบบฟอร์ม IBC-01

3.1.2 หัวหน้าโครงการกรอกแบบฟอร์ม สำหรับโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์
  (จะชี้แจงอีกครั้งช่วงเดือนมิถุนายน 2558)
หัวหน้าโครงการส่งเอกสารข้อ 3.1.1-3.1.2 รวม 3 ชุด ให้คณะ/สำนัก/สถาบัน รวบรวมส่งมายังสำนักงานวิจัยฯ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 เพื่อสำนักงานวิจัยฯ จะรวบรวมและเสนอคณะกรรมการ IRB พิจารณาต่อไป เมื่อคณะกรรมการ IRB พิจารณาแล้ว สำนักงานวิจัยฯ จะแจ้งผลโดยส่งใบรับรองการอนุมัติให้ดำเนินการวิจัยให้หัวหน้าโครงการวิจัยทราบ


3.2 ขั้นตอนการจัดส่งข้อเสนอโครงการ

         3.2.1 ข้อเสนอโครงการวิจัย รายละเอียดตามแบบฟอร์มของ วช. สำหรับโครงการวิจัยเดี่ยว ใช้แบบฟอร์ม ว1-ด และชุดโครงการวิจัยใช้แบบฟอร์ม ว1-ช 

       3.2.2 ใบรับรองการอนุมัติให้ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับในมนุษย์จากคณะกรรมการ IRB โดยขอให้ส่งเอกสารข้อ 3.1.1-3.1.2 รวม 3 ชุด ส่งให้คณะ/สำนัก/สถาบัน เพื่อจัดลำดับให้คะแนนผ่านระบบ NRMS ของ วช. ก่อนส่งสำนักงานวิจัยฯ ตามกำหนดเวลาในปฏิทินการดำเนินงานที่กำหนดต่อไป
  
ทั้งนี้ ขอให้หัวหน้าโครงการวิจัยดำเนินการตามข้อ 1.1, 2.1 และ 3.1 ก่อน ส่วนขั้นตอนตามข้อ 1.2, 2.2, และ 3.2 เป็นเพียงการแจ้งให้หัวหน้าโครงการได้มีเวลาในการจัดเตรียมข้อเสนอโครงการล่วงหน้าเท่านั้น ยังไม่ต้องจัดส่งมาให้สำนักงานวิจัยฯ เมื่อ วช.ประกาศให้จัดส่งข้อเสนอโครงการทุนวิจัยหมวดเงินอุดหนุน (ทุน ว.1) ปีงบประมาณ 2560 แล้ว สำนักงานวิจัยฯ จะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และจะมีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการเสนอขอโครงการวิจัยหมวดเงินอุดหนุน (ทุน ว.1) ปีงบประมาณ 2560 ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนอีกครั้งหนึ่งเอกสารประกอบข่าว
  > บันทึกข้อความ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next