ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ : 14 ธันวาคม 2559
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

     มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาแก่สถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย โดยในปีการศึกษา 2560 มูลนิธิเปิดให้สมัครขอรับทุน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.ศึกษาระดับปริญญาตรี

2.ฐานะยากจน

ต้องมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50 ขึ้นไป

4.มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และจริยธรรม

5.ต้องไม่เป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากที่อื่น ในขณะที่รับทุนจากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

6.ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือ กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

     โดยผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุน สามารถเลือกส่งใบสมัครขอรับทุน ได้ 2 แบบ (เลือกแบบใดแบบหนึ่ง) ดังนี้

  1.ยื่นใบสมัครแบบเอกสารส่งทางไปรษณีย์พร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่างๆตามที่มูลนิธิกำหนด โดยสามารถ download ใบสมัครได้จากเว็บไซต์ http://tiscofoundation.org/thai/conduct3_th.html

  2.ยื่นใบสมัครออนไลน์ โดยเข้าเว็บไซต์ www.scholarship.tiscofoundation.org โดยกรอกข้อมูลทางอินเตอร์เนต และ upload เอกสารหลักฐานต่างๆตามที่มูลนิธิกำหนด (ทั้งนี้ถ้านักศึกษาสมัครแบบที่ 2 ให้มาแจ้งที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาด้วย)เอกสารประกอบข่าว
  > ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ปีการศึกษา 2560

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next