ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รับสมัครทุนโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ประจำปี 2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > รับสมัครทุนโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ประจำปี 2560

วันที่ : 20 ตุลาคม 2559
โดย : สำนักประสานงาน ชุดโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รับสมัครข้อเสนอทุน "โครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ" ประจำปี 2560 เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยแก่อาจารย์หรือนักวิจัยที่ทำงานวิจัยกับภาคเอกชน เพื่อสร้างนวัตกรรม กระบวนการ หรือผลิตภัณฑ์ด้านยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และการผลิตสมัยใหม่ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยมี ดร.กรุณา ตู้จินดา เป็นผู้ประสานงานชุดโครงการฯ

โดยรายละเอียดต่างๆสามารถดาวน์โหลดจากเอกสาร
 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากสำนักงานชุดประสานงานโครงการทางเบอร์โทร 02-150-9561 หรืออีเมล trf.aeg@gmail.com ครับ

Unofficial translate (subject to be changed later where propriate)

The Thailand Research Fund (TRF) announced the offering fund for project in topic of "Next Generation Automotive and Smart Electronics Industry" of 2017, with Dr.Karuna Tuchinda as project's coordinator, to support and promote company related researchers in order to innovate, create, or manufacture of automotive, electronic, and modern manufacturing for further improvement of industry.

For further information please take a look in the picture below and necessary documents can be downloaded from link below. Additionally, please contact project's coordinator office for more information via tel no. +6621509561 or trf.aeg@gmail.com

สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร / For document downloading
http://www.we-crdc.com/content/10389/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2560

https://www.dropbox.com/s/bb9txsbgip0eicy/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0.rar?dl=0

 เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next