ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
โครงการพัฒนาทักษาะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติสำหรับผู้นำในประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ปีที่ 5 สาขาสิ่งแวดล้อม
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > โครงการพัฒนาทักษาะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติสำหรับผู้นำในประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ปีที่ 5 สาขาสิ่งแวดล้อม

วันที่ : 30 ธันวาคม 2559
โดย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสาขาสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติสำหรับผู้นำในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ปีที่ 5 สาขาสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2560 ณ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจส่งสามารถส่งใบสมัครไปยัง สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทางโทรสาร 02-354-5570 หรือไปรษณีย์อิเลกทรอนิกส์ isaree.cho@mua.go.th  ภายในวันที่ 10 เมษายน 2560

สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ นางสาวอิสรีย์ โชติพุฒิพันธ์ โทร. 02-610-5401 หรือผู้จัดการโครงการฯ อาจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ กองแก้ว อาจารย์ประจำสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 02-218-6093

 เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next