ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ : 31 ตุลาคม 2559
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

   มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้ดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ ปีที่ 11" ประจำปีการศึกษา 2559  ให้แก่สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเป็นการให้โอกาสแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับทุนการศึกษาจนจบหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีละ 30,000 บาท จำนวน 50 ทุน

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

1.เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 1 (ในปีการศึกษา 2559)

2.ศึกษาในสาขาวิชาที่มูลนิธิฯกำหนด วิศวกรรมศาสตร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

3.มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด 3.15 ขึ้นไป

4.เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครอบครัวมีรายได้รวมไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี

5.ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนการศึกษาจากที่อื่น ยกเว้น ทุนกยศ.หรือกรอ.

6.สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิฯ จัดขึ้นได้ตามสมควร

ให้นักศึกษาที่สนใจสมัครศึกษารายละเอียดของทุนให้ครบถ้วน รายละเอียดดังเอกสารแนบ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ajinomotofoundation.or.th

และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายลงทะเบียนไปที่มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ  ภายในวันที่ 20 มกราคม 2560เอกสารประกอบข่าว
  > ระเบียบการให้ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปี 2559
  > ใบสมัครขอรับทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปี 2559

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next