ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการเสวนาเพื่อการตื่นรู้ เรื่อง “สติ กับ ชีวิต” ภายใต้โครงการปฏิบัติการปลุกสติ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการเสวนาเพื่อการตื่นรู้ เรื่อง “สติ กับ ชีวิต” ภายใต้โครงการปฏิบัติการปลุกสติ

วันที่ : 14 มีนาคม 2560
โดย : สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

ด้วยสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กำหนดจัดการเสวนาเพื่อการตื่นรู้เรื่อง สติ กับ ชีวิตภายใต้โครงการปฏิบัติการปลุกสติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนให้แก่บุคลากร นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ ให้มีความเข้าใจถึงความสำคัญของสติ การพัฒนาสติอย่างถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

กำหนดจัดการเสวนาในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
 

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่  https://goo.gl/forms/ZG5XB0FC08xa1Wyx2  ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2560

หมายเหตุ: โปรดนำบัตรประจำตัวบุคลากรของมหาวิทยาลัย มาลงทะเบียนเข้างานในวันที่ 27 มีนาคม 2560 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : วรรณระวี จรัลพงษ์ โทร.8087 ( E-mail : wanrawee.jar@kmutt.ac.th )เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึกข้อความ
  > โครงการเสวนาเพื่อการรู้ตื่นในหัวข้อ “สติ กับ ชีวิต” ภายใต้โครงการปฏิบัติการปลุกสติ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next