ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน โครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้มีความสามารถพิเศษ” ประจำปีการศึกษา 2559
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน โครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้มีความสามารถพิเศษ” ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ : 14 มีนาคม 2560
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน โครงการ ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้มีความสามารถพิเศษประจำปีการศึกษา 2559 

   ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะและคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการสัมภาษณ์และพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 แล้วนั้น 

   มูลนิธิได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ดังประกาศที่แนบมาด้วย (เอกสารแนบ 1) 

   ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับทุนเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ในวันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.00 – 17.30 น. ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร และเข้าเยี่ยมชม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา **เป็นกิจกรรมที่ผู้ได้รับทุนจะต้องเข้าร่วม ซึ่งหากติดภารกิจ สามารถทำเรื่องใบลาขอเวลาเรียนได้ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี** (กำหนดการ ตามเอกสารแนบ 2)

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยจะประสานเรื่องการเดินทางด้วยรถของมหาวิทยาลัยให้ทราบในภายหลัง 

   ให้ผู้ได้รับทุนดำเนินการกรอกเอกสาร ดังต่อไปนี้ (รายละเอียด ตามเอกสารแนบ 3)

     1.  เอกสารตอบรับการเป็นนักศึกษาทุน

          -  แบบฟอร์มตอบรับการเป็นนักศึกษาทุน กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน (เอกสารแนบ 4)

          -  สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ได้ทุกธนาคาร ยกเว้น ธ.ออมสิน และ ธกส. และต้องเป็นบัญชีที่แยกออกจากทุนอื่นๆ หรือทุนกยศ.)

     ให้นักศึกษานำมาส่งที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2560

     2.  เอกสารการรับเงินทุนการศึกษา

          -  ใบรับเงินทุนการศึกษา กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยระบุวันที่ 30 มีนาคม 2560 (เอกสารแนบ 5)

          -  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

     ให้นักศึกษานำไปในวันรับทุน วันที่ 29 มีนาคม 2560

     สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-470-8097เอกสารประกอบข่าว
  > 1_รายชื่อผู้ได้รับทุน ATS ประจำปีการศึกษา 2559
  > 2_กำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
  > 3_รายละเอียดพิธีมอบทุน กิจกรรม และการเตรียมเอกสารประกอบการรับทุนการศึกษา
  > 5_ใบรับเงินทุนการศึกษา ATS
  > 4_แบบตอบรับการเป็นนักศึกษาทุน ATS

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next