ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
กิจกรรม Active Recruitment ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > กิจกรรม Active Recruitment ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1

วันที่ : 17 มีนาคม 2560
โดย : Science Learning Space

 
กำหนดการโครงการกิจกรรม Active Recruitment ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1
ณ Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 20 มีนาคม 2560
เวลา/กิจกรรม
12.45-13.00 น.
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4  พร้อมกันที่ห้อง 600  (ลงทะเบียนด้วยบัตรนักศึกษา)
13.05-13.20 น.
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  กล่าวเปิดโครงการ และให้โอวาท
13.25-14.10 น.
การบรรยาย “ทำอย่างไร จึงจะได้งานที่ดีที่สุด” How to get the best job 2017  โดย  บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
14.15-15.00
เสวนา “เพราะคณะวิทย์ (มจธ.) ชีวิตจึงรุ่งโรจน์” โดยศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา
1. รศ. ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
2. ผศ. ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
3. คุณรัชพล เธียรชุติมา นักวิเคราะห์ฝ่าย CPM สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
4. คุณศุทธิวัต์ ขันแก้ว นักวิจัยประจำห้องปฏิบัติการด้านวัคซีนสัตว์น้ำ และ Sale Manager บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน)
5. คุณเติมศรี ปีพิมพ์ นักวิจัยห้องปฏิบัติการด้านโปรตีนและมะเร็ง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15.05 -16.30
ชมนิทรรศการการแสดงผลงานวิจัยของแต่ละหลักสูตร พร้อมทั้งรับสมัครนศ.เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 21 มีนาคม 2560
เวลา/กิจกรรม
13.00-13.25 น.
ชมนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของแต่ละหลักสูตร*
13.30-14.15  น.
บรรยายพิเศษกลุ่มวิจัย  โดย ดร.สิขรินทร์ อยู่คง จากศูนย์ TaCS คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.
14.20-15.05 น.
บรรยายพิเศษกลุ่มวิจัย Theoretical and Computational Science  โดย ดร.ธนา สุทธิปัมท์พงศ์ จากคลัสเตอร์ CLASSIC คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.
15.10-15.55 น.
บรรยายพิเศษจากคลัสเตอร์วิจัย Nano@KMNUTT  โดย ดร. เบญจพร เลิศอนันตวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.
16.00-16.30 น. 
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ


วันที่ 22 มีนาคม 2560
เวลา/กิจกรรม
13.00-13.25 น.
ชมนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของแต่ละหลักสูตร*
13.30-14.15  น.
บรรยายพิเศษกลุ่มวิจัย Luminescence and Scintillation Materials โดย ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี กลุ่มวิจัยภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.
14.20-14.35 น.
บรรยายพิเศษเรื่อง “Mathematical Model for Transmission Disease” โดร รศ. ดร. เศรษฐภัทร ชินวิริยสิทธิ์
14.40-15.05 น.
บรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาเมมเบรนอัจฉริยะเพื่อสังคมสีเขียว” โดย ผศ. ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว และดร.สุทธิดา เปลี่ยนคารมณ์ ธนทรัพย์สิน
15.10-15.55 น.
บรรยายพิเศษเรื่อง “งานวิจัยด้านการพัฒนาวัคซีนสำหรับป้องกันโรคติดเชื้อในสัตว์น้ำ” โดย ดร. ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ (หัวหน้ากลุ่มวิจัยวัคซีนสัตว์น้ำ)
16.00-16.30 น.
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ

วันที่ 23 มีนาคม 2560
เวลา/กิจกรรม
13.00-13.25 น.
กลุ่มงานวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การอาหาร โดย รศ. ดร.วรพจน์ สุนทรสุข
13.30-14.15  น.
บรรยายพิเศษกลุ่มวิจัย Fixed-Point Theory and Applications Research Group โดย รศ. ดร.ภูมิ คำเอม จากศูนย์ TaCS คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.
14.20-15.05 น.
บรรยายพิเศษเรื่อง “แสงซินโครตรอนส่องสว่างสู่การค้นหายารักษาโรคร้ายด้วย Protein crystallography” โดย ดร. พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ (หัวหน้ากลุ่มวิจัยโปรตีน)
15.10-15.55 น.
บรรยายพิเศษ “Protein engineering กับการพัฒาคุณสมบัติใหม่ของเอ็นไซม์และโปรตีนด้วยเทคนิค Novel synthesis” โดย ดร. ลีลา รักษ์ทอง และ ดร. พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ (กลุ่มวิจัยโปรตีน)
16.00-16.30 น.
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ

วันที่ 24 มีนาคม 2560
เวลา/กิจกรรม
13.00-13.25 น.
ชมนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของแต่ละหลักสูตร*
13.30-14.15  น.
บรรยายพิเศษกลุ่ม  กลุ่มวิจัย "การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม และการเกษตร" โดย ผศ. ดร.ดวงทิพย์ มูลมั่งมี และ ผศ. ดร.นงพงา คุณจักร
14.20-15.05 น.
บรรยายพิเศษกลุ่มวิจัย “แบบจำลองบรรยากาศและมหาสมุทร” โดย รศ. ดร.อุษา อัมฟรี่
15.10-15.55 น.
บรรยายพิเศษกลุ่มวิจัย “KMUTT Fixed Point Lab” โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
16.00-16.30 น.
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ

หมายเหตุ จัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของแต่ละหลักสูตรตลอดระยะเวลาจัดงาน

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next