ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศการสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก (ต่อเนื่อง) และปริญญาเอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศการสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก (ต่อเนื่อง) และปริญญาเอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ : 11 เมษายน 2560
โดย : งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โทร 02 470 8811

ในปีการศึกษา2560 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) เห็นสมควรให้ทุนเพิ่มเติมแก่นิสิตนักศึกษา จำนวนรวม 50 ทุน เพื่อศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์ ของสถาบันที่ร่วมโครงการตามเอกสารแนบท้าย โดยใช้หลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศฉบับนี้

ระยะเวลาการรับสมัคร 1 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2560
โดยกรอกใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ส่งมายังงานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หากต้องการายลเะเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ คุณวารุณี กิติวงษ์ประทีป งานบริการการศึกษา 
โทร
02-470-8811 (ในวันและเวลาราชการ)

 เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรับสมัคร
  > ใบสมัครรับทุน

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next