ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรับสมัคร/เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรับสมัคร/เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ : 18 เมษายน 2560
โดย : กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติหลัก
     ต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 มาตรา 35 และมีคุณสมบัติได้รับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และมีประสบการณ์ด้านการบริหารหรือด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
(คุณสมบัติอื่นๆ สามารถดูรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ)

การสมัครเข้ารับการคัดเลือก
     ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองโดยยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ รูปถ่าย ประวัติ และผลงานโดยละเอียด ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2560 ในเวลาทำการ หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 (ยึดถือวันที่ประทับตราบนไปรษณียภัณฑ์เป็นหลัก) หรือส่งทาง e-mail : suttirat.yam@kmutt.ac.th

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ โทร. 0-2470-8035, 8046/e-mail : suttirat.yam@kmutt.ac.th


เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรับสมัคร
  > ใบสมัคร
  > ใบเสนอชื่อและตอบการทาบทาม
  > ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ
  > รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเสนอชื่อและได้รับการเสนอชื่อ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next