ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การรับสมัครทุนการศึกษา ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > การรับสมัครทุนการศึกษา ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

วันที่ : 18 เมษายน 2560
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

     ด้วยโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ มีความประสงค์สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีความสนใจในการทำงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ภายในอุตสาหกรรมโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2560 มูลค่าทุนละ 100,000 บาท ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 หรือชั้นปีที่ 3 (ในปีการศึกษา 2560 ที่มีรายวิชาฝึกงาน) กำลังศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลัง และพลังงาน) หรือสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป มีความประพฤติเรียบร้อย และสามารถเข้ารับการฝึกงานที่โรงแรมฯตามระยะเวลาการฝึกงานของมหาวิทยาลัยได้ รายละเอียดดังเอกสารแนบ                         

     ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและบันทึกข้อมูลสมัคร ในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) โดยยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐาน ได้ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

 เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next