ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

วันที่ : 11 พฤษภาคม 2560
โดย : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

ด้วย ดร.ไตรวิทย์  รัตนโรจน์พงศ์  ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยขณะนี้ทาง สกว. เปิดรับสมัครและการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 20 ประจำปีงบประมาณ 2561 มีรายละเอียด ดังนี้
1.  ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร
การรับสมัครและการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 20 ประจาปีงบประมาณ 2561 คปก. จะแบ่งการรับสมัครเป็น 2 รอบ สาหรับระยะเวลาการรับสมัครในแต่ละรอบเป็นดังนี้
รอบ 1 เปิดรับสมัครวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2560 ประกาศผลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
รอบ 2 เปิดรับสมัครวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560 ประกาศผลวันที่ 1 มีนาคม 2561
2.  วิธีการสมัคร
การสมัครขอให้สมัครผ่านทางระบบการสมัครทุน คปก. ออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://rgjadvisor.trf.or.th โดยกรอกข้อมูลและส่งเอกสารตามที่กาหนดให้ครบถ้วน (โปรดศึกษาการกรอกข้อมูลในระบบที่ “คู่มือการใช้งานระบบการสมัครทุน คปก. แบบออนไลน์สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา คปก. และนักศึกษา”)
อนึ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการส่งข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือ นักศึกษาจานวนมากในช่วงปลายของกาหนดปิดรับการสมัคร ซึ่งอาจทาให้ระบบติดขัดได้ จึงขอแนะนาให้ดาเนินการสมัครทุนก่อนถึงวันที่ปิดรับสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลในระบบได้ภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ แต่ต้องไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2560 (สาหรับรอบ 1) และ ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (สาหรับรอบ 2) โดยหลังจากช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น ระบบจะปิดและไม่สามารถดาเนินการแก้ไขได้อีก
3.  คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะขอรับทุน "ผู้ช่วยวิจัย" คปก. รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rgjadvisor.trf.or.th/doc/New_20/7-Rgj-Standard-Advisee-New-20.pdf และตามรูปภาพแนบ

ผู้สนใจสามารถจัดส่งประวัติ (CV) ผลงาน และเบอร์ติดต่อกลับมาทางอีเมล์ : triwit.rat@kmutt.ac.th
อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซด์ http://rgj.trf.or.th/download/ListAdv20.pdf

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next