ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Fermentation Technology: from Laboratory to Industry
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > การอบรมเชิงปฏิบัติการ Fermentation Technology: from Laboratory to Industry

วันที่ : 15 พฤษภาคม 2560
โดย : สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.)

        ด้วยสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานต้นแบบ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีความประสงค์ในการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีการหมัก : จากห้องปฏิบัติการสู่อุตสาหกรรม Fermentation Technology: from Laboratory to Industry โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่  23-25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคารวิจัยและพัฒนาโรงงานต้นแบบ (อาคาร EXC)  มจธ. บางขุนเทียน โดยการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีการหมัก ในด้านการควบคุมดูแลระบบการผลิต การจัดเก็บ การนำไปใช้งาน รวมทั้งเพื่อเพิ่มมุมมองและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน กำหนดจำนวนผู้เข้าอบรบ 30 คน

        สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของท่าน  หรือผู้สนใจ  เข้าร่วมการอบรมซึ่งจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร 
 
รายละเอียดโครงการพร้อมแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมดังเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมกันนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: กัญยาณี ทิพย์มณี , ยมิษฐา ดาวเด่น
โทร.  02 470 7451-2, 064 275 5558
โทรสาร 02 452 3466
e-mail : kanyanee.thi@mail.kmutt.ac.th,  kay_yamitta@hotmail.comเอกสารประกอบข่าว
  > หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next