ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรับสมัครทุนจ้างงานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรับสมัครทุนจ้างงานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2560

วันที่ : 18 พฤษภาคม 2560
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

ทุนจ้างงานนักศึกษาเป็นทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้สร้างเสริมประสบการณ์ ทำให้มีใจรักในการทำงาน และเป็นการหารายได้พิเศษสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนานักศึกษา โดยผู้รับทุนจะต้องทำงานในหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ 0086/2558 ลงวันที่ 2 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงขอประกาศเงื่อนไขและข้อปฏิบัติทุนจ้างงานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2559 ดังนี้

1. คุณสมบัติของนักศึกษา

1.      เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2.      มีผลการเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ (คะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป)

3.      มีความรับผิดชอบ

4.      มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด

5.     หากมีปัญหาทางการเงินที่กระทบกับการเรียนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ระยะเวลาการทำงาน ตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน – 5 สิงหาคม 2560

3. อัตราค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน ไม่เกิน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์หรือ 2,000 บาท

4. กำหนดการรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่  8 – 26 พฤษภาคม 2560

5. ขั้นตอนการสมัคร

1.       บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันโดยเลือกเมนู “ข้อมูลประวัตินักศึกษา” หัวข้อ”บันทึกประวัติ” หากไม่สามารถบันทึกได้ให้ติดต่อสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี

2.       บันทึกการสมัครทุนการศึกษาในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) ของมหาวิทยาลัย ที่เมนู “ทุนการศึกษา” หัวข้อ “ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา” เลือก “ทุนจ้างงานนักศึกษา”

3.       กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจน และให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับรอง

4.       ยื่นแบบคำขอทุนการศึกษาพร้อมเอกสารประกอบ ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ภายในวัน        

26     พฤษภาคม  2560เอกสารประกอบข่าว
  > S.59

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next