ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdReseearch และขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัย
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdReseearch และขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัย

วันที่ : 07 มิถุนายน 2560
โดย : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา “ThaiEdResearch” เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจัยทางการศึกษาจากการประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ และผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพของนักวิจัยการศึกษา รวมถึงเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ของนักวิจัยที่ประสงค์จะเผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเอง ให้กับบุคคลและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ใช้ประโยชน์ โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.thaiedresearch.org

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงขอเชิญชวนท่านผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรในสังกัดร่วมผลงานวิจัยทางการศึกษาเพื่อบันทึกลงในฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch

คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา “ThaiEdResearch”เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร
  > คู่มือ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next