ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2560

วันที่ : 15 มิถุนายน 2560
โดย : คณะวิทยาศาสตร์ 9564

คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมที่ประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) ครั้งที่ 3/25560 ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2560 เพื่อเป็นเวทีที่จะเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนการดำเนินกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ของเครือข่ายในสถาบันอุดมศึกษา และนำแนวนโยบายในการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างสัมฤทธิ์ผลทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได้รับความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ จำนวน  27 แห่ง มีหน่วยงานอื่นเข้าร่วม เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องทุก 2 เดือน  เพื่อหาแนวทางในการจัดการศึกษาและการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 3 ของปี พ.ศ. 2560   โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมที่ประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ ระหว่างวันที่  16 – 17 มิถุนายน 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next