ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครทุนไทยพลาสติกส์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ทุน
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครทุนไทยพลาสติกส์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ทุน

วันที่ : 11 กรกฎาคม 2560
โดย : งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 024708811

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครทุนไทยพลาสติกส์ ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ทุน คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา กองทุนการศึกษาบริษัท
ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความตั้งใจเล่าเรียนดีให้ประสบผลสำเร็จในการศึกษา  โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร
      1.1  เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
      1.2  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
      1.3  มีความประพฤติดี ตั้งใจเล่าเรียนสม่ำเสมอ
      1.4  ส่งบทความทางวิชาการในหัวข้อและรูปแบบที่บริษัทฯ กำหนด (หนึ่งหัวข้อ) พร้อมกับใบสมัคร ซึ่งหัวข้อบทความทางวิชาการที่บริษัทฯ กำหนดในปีนี้คือ
            - พลาสติก PVC กับการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม            
            - พลาสติก PVC และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในวงการแพทย์
            - พลาสติก PVC  กับอุตสาหกรรมก่อสร้าง            
            - พลาสติก PVC และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในวงการอาหาร
            - พลาสติก PVC และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในวงการ Packaging
      1.5ต้องไม่เป็นผู้กำลังรับทุนการศึกษาอื่น ยกเว้นทุนเงินยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2.  การรับสมัคร
      2.1 ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมทั้งแนบบทความทางวิชาการ และใบรายงานผลการศึกษาได้ที่ห้อง Science Service Center ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์    ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560     
      2.2  กำหนดการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
3.  จำนวนทุน 1 ทุน   ทุนละ 20,000 บาทต่อปี   จนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

นักศึกษาผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้อง Science Service Center  ชั้นล่าง  อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์   โทรศัพท์  0-2470-8811

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next