ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
แบบสำรวจความต้องการของอาจารย์ที่ปรึกษาทุนจ้างงานผู้ช่วยวิจัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > แบบสำรวจความต้องการของอาจารย์ที่ปรึกษาทุนจ้างงานผู้ช่วยวิจัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วันที่ : 06 กันยายน 2560
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

แบบสำรวจความต้องการของอาจารย์ที่ปรึกษาทุนจ้างงานผู้ช่วยวิจัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

(Undergraduate Research Assistantships)

เนื่องด้วย มหาวิทยาลัย ได้อนุมัติเงินอุดหนุนให้กองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา มจธ. และคณะกรรมการบริหารกองทุนได้จัดสรรเป็นทุนจ้างงานผู้ช่วยวิจัยในระดับปริญญาตรี (Undergraduate Research Assistantships)  เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ร่วมกับการบูรณาการทางสังคม เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ รู้จักรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ และหารายได้เพิ่มเติมระหว่างการศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนานักศึกษา  โดยผู้รับทุนจะต้องทำงานจะต้องทำงานภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยโดยมีเงื่อนไขดังนี้

1.จัดสรรนักศึกษาทุนจ้างงานวิจัยให้คลัสเตอร์ หรืออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยที่ดูแลนักศึกษาทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิตหรือในนามภาควิชา ต่อ 1 ทุนการศึกษา

2.หัวข้อของงานวิจัยจะต้องมีอยู่ใน Strategic research Themes KMUTT 7 หัวข้อหลักดังนี้

-              Smart Manufacturing

-              Digital transformation

-              Innovative Learning & Creative Society

-              Sustainable Mobility

-              Healthy Lifestyle

-              Bioeconomy

-              Sustainable Energy &  Environment

3.ระยะเวลาการจ้างงานระหว่าง เดือนตุลาคม 2560 –  กุมภาพันธ์ 2561 

4.กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาจะดำเนินการเบิกจ่ายทุนจ้างงานผู้ช่วยวิจัยให้นักศึกษาในอัตราคนละ 20,000 บาท ซึ่งนักศึกษาต้องทำงานอย่างน้อย 200 ชั่วโมง หรือจนกว่างานในขอบเขตจะดำเนินการสำเร็จ โดยนักวิจัยพี่เลี้ยงจะต้องรับรองรายงานตามกำหนดการ และแบบฟอร์มการลงเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษาทุนจ้างงานผู้ช่วยวิจัยเพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินทุน

5.ตัวแทนจากกลุ่มวิจัย/สาขา/ห้องปฏิบัติการ (อาจารย์ที่ปรึกษา หรือนักวิจัยพี่เลี้ยง) ต้องเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาตามกำหนดการ

6.ขอบเขตการทำงานวิจัยของนักศึกษาทุนจ้างงานวิจัยจะต้องไม่ใช่ หรือไม่เป็นส่วนหนึ่งของการทำ Senior Project หากตรวจพบภายหลังจะดำเนินการระงับทุน และเรียกทุนคืนทุกกรณี

หากท่านต้องการนักศึกษาช่วยงานด้านวิจัย โปรดกรอกรายละเอียดในแบบสำรวจนักศึกษาทุนจ้างงานผู้ช่วยวิจัย อย่างครบถ้วน ที่ https://goo.gl/sutuhW ทั้งนี้ หากมีรายชื่อนักศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีที่ต้องการจ้างงานแล้วโปรดแจ้งให้นักศึกษาเข้าสมัครผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560

หมายเหตุ   - รบกวนระบุหัวข้องานวิจัยที่ต้องการให้นักศึกษาช่วยงานอย่างชัดเจน ทั้งนี้การพิจารณาขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา 8107 (นิดหน่อย)

------------ปิดรับการส่งแบบสำรวจในวันที่ 11 ก.ย.60------------

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next