ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัยระยะสั้น Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปี 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัยระยะสั้น Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปี 2561

วันที่ : 13 กันยายน 2560
โดย : www.fulbrightthai.org

ทุน Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program (USAS)

วัตถุประสงค์: เป็นทุนให้อาจารย์ ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศหรือหน่วยงานราชการ นักวิจัยชั้นแนวหน้า ผู้ที่ทำงานองค์การ/หน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐบาล ไปทำงานวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและสหรัฐอเมริกา (U.S.-ASEAN Relationship) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

จำนวนทุน: มูลนิธิฯ จะทำการเสนอรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดไม่เกิน 2 คน จากประเทศไทยไปยังหน่วยงานที่สหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นผู้คัดเลือกขั้นตอนสุดท้าย ผู้รับทุนจะได้รับเงินเดือนพร้อมด้วยตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร: ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัคร สุขภาพดี มีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานที่ดีเยี่ยม มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านความสัมพันธ์อาเซียนและสหรัฐอเมริกา

สาขาที่พิจารณา: เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจการเมือง นโยบายต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประวัติศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและสหรัฐอเมริกาซึ่งรวมถึงหัวข้อย่อยต่างๆ เช่น ความมั่นคง การค้า วัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โครงการวิจัยควรจะเป็นหัวข้อที่เอื้อให้ผู้สมัครได้มีความเข้าใจในระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้นของความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและสหรัฐอเมริกา

ประเด็นที่ควรคำนึงถึง: ถึงแม้ว่าทุนจะเน้นการทำวิจัยเป็นหลัก แต่ประเด็นที่ควรคำนึงถึงคือการใช้โอกาสนี้ ขยายและพัฒนาเครือข่ายของบุคคลในแวดวงเดียวกัน เพื่อให้สามารถสร้างและสานสัมพันธ์ให้ยั่งยืนหลังสิ้นสุดระยะการรับทุน ผู้ได้รับทุน ควรจะพยายามหาโอกาสที่จะสะท้อนมุมมองของตนเองในเรื่องของอาเซียนระหว่างที่อยู่ในสหรัฐ โดยการรับเป็นวิทยากรรับเชิญในชั้นเรียนหรืองานสัมมนา หรือการเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพ

โดยขอให้ผู้สมัครแนบจดหมายเชิญจากหน่วยงาน/สถาบัน/มหาวิทยาลัย ที่จะไปร่วมทำงานวิจัยในสหรัฐอเมริกามาพร้อมกับใบสมัคร (ถ้ามี) หลังจากผ่านการคัดเลือกแล้ว ผู้สมัครต้องสามารถระบุและยื่นจดหมายเชิญจากสถาบันนั้นๆ มายังมูลนิธิฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อเสนอชื่อพิจารณาในระดับนานาชาติต่อไป

จุดเด่นของทุน:

·        ผู้สมัครสามารถเสนอโครงการวิจัยในด้านต่างๆ ที่ตนสนใจ มีความเชี่ยวชาญหรือตามสายงาน

·        ผู้รับทุนได้รับสถานะนักวิจัยภายใต้โครงการฟุลไบรท์ซึ่งเป็นโครงการที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากนานาประเทศโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา

·        ผู้รับทุนจะได้รับการอำนวยความสะดวกด้านวีซ่า การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ และการประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมสำคัญต่างๆ ตลอดเวลาที่ทำการวิจัยในสหรัฐโดยองค์กรมาตรฐานนานาชาติ

·        ผู้รับทุนได้รับโอกาสในการสร้างและขยายเครือข่ายทางวิชาการ/วิชาชีพนานาชาติที่มีคุณภาพและยั่งยืนกับสถาบันชั้นนำและนักวิจัยที่มีชื่อเสียงในสหรัฐ

·        เมื่อสิ้นสุดการรับทุน จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มของศิษย์เก่าฟุลไบรท์ทั้งไทยและอเมริกัน ซึ่งจะขยายเครือข่ายและความสัมพันธ์สู่สาขาอื่นๆ อย่างกว้างขวาง และร่วมกิจกรรมวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

ผู้สนใจสมัครชิงทุน สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.application.fulbrightthat.org พร้อมทั้งพิมพ์ใบสมัครที่กรอกออนไลน์เรียบร้อยแล้วส่งมาที่ มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2560

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซท์ www.fulbrightthai.org หรือ ติดต่อ คุณธลิสา ที่ 0-2285-0581-2 ต่อ 107

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next