ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การรับสมัครทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > การรับสมัครทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ : 18 ตุลาคม 2560
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

     มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และกำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ภายใต้โครงการ ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศประจำปีการศึกษา 2560 มูลค่าทุนละ 60,000 บาทต่อปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

  - ศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 , ชั้นปี 2 และชั้นปีที่ 3 

  - กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่ระบุในประกาศฯ 

  - มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.15 ขึ้นไป 

  - มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 

  - สามารถเข้าร่วมการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา (ตามหลักสูตร) กับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะได้    

    ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดตามประกาศที่แนบมาด้วย และยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน ได้ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 19 มกราคม 2561เอกสารประกอบข่าว
  > ระเบียบการให้ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2560
  > ใบสมัครขอรับทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2560
  > ATS_Poster_2017_KMUTT

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next