ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร

วันที่ : 30 ตุลาคม 2560
โดย : สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เรียน                  คณบดี/ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก

สิ่งที่ส่งมาด้วย      1. ใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมการผ่านพิธีการใบขนสินค้าและตรวจปล่อย

เลขที่  36808/07/2560

2. ใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมการผ่านพิธีการใบขนสินค้าและตรวจปล่อย

เลขที่  36035/08/2560

3. ใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมการผ่านพิธีการใบขนสินค้าและตรวจปล่อย

เลขที่  37457/09/2560

             ตามที่  กองคลัง กรมศุลกากร ได้มีใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากรดังนี้

1.   ใบแจ้งหนี้ เลขที่  36808/07/2560 มีรายการใบขนสินค้า จำนวน 3 รายการ  เป็นเงินจำนวน                 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน)

2.   ใบแจ้งหนี้ เลขที่  36035/08/2560 มีรายการใบขนสินค้า จำนวน 3 รายการ  เป็นเงินจำนวน                600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน)

3.      ใบแจ้งหนี้ เลขที่  37457/09/2560 มีรายการใบขนสินค้า จำนวน 4 รายการ  เป็นเงินจำนวน 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน)

 

 เพื่อเรียกเก็บเงินค่าผ่านพิธีการและตรวจปล่อย โดยมีรายละเอียดใบขนสินค้า ดังนี้

ลำดับที่

เลขที่ใบขนสินค้า

Broker/Tax

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1

A009 0600604296

0105533022910 000000

1

2

A030 0600609580

0105537121271 000000

3

A016 0602009715

4

A004 0600713123

0105533022910 000000

2

5

A006 0600702042

0105537121271 000000

6

A024 0600711119

7

A020 0600811935

-         

3

8

A028 0600813369

 -

9

A003 0600808663

 -

10

A003 0600811656

 -

ดังนั้น  สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ จึงขอให้หน่วยงานของท่านช่วยตรวจสอบว่าได้ดำเนินการออกของตามใบขนสินค้าดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ หากหน่วยงานของท่านได้ดำเนินการตามใบขนสินค้าดังกล่าว ขอให้นำสำเนาใบแจ้งหนี้ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือนี้ ไปจ่ายเงิน ณ กองคลัง กรมศุลกากร ภายในระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อท่านได้ชำระเงินแล้วให้สำเนาใบเสร็จรับเงินให้กับสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

             ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยฯ ไม่ชำระเงินตามจำนวนที่เรียกเก็บ และไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด จะส่งผลทำให้มหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถออกของรายการอื่นๆได้ และกรมศุลกากรจะดำเนินการตามกฎหมายกับมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

 

              จึงเรียนมาเพื่อโปรดมอบผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

 

                    ( นายพิชัย  โฆษิตพันธวงศ์ )

                    รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ เอกสารประกอบข่าว
  > ค่าธรรมเนียมศุลกากร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next