ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญส่งโครงการวิจัยสมัครรับทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 2
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ขอเชิญส่งโครงการวิจัยสมัครรับทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 2

วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2560
โดย : คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานวิจัย

ด้วย คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานวิจัย ขอเชิญชวนอาจารย์และนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ระยะเวลารับข้อเสนอโครงการ :
  ตั้งแต่วันประกาศจนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560
 2. การพิจารณาข้อเสนอโครงการ :
  ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ดำเนินการโดยคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานวิจัย บนพื้นฐานของผลการพิจารณาเบื้องต้นโดยผู้เชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า 2 ท่าน ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอโครงการ และการตัดสินของคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานวิจัย ถือเป็นสิ้นสุด
 3. งบประมาณโครงการ :
  โครงการละไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี และสามารถขอรับการสนับสนุนเป็นโครงการต่อเนื่องได้ไม่เกิน 2 ปี
 4. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน :
  ต้องไม่เคยได้รับทุนวิจัยจากที่ใดมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งทุนภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
 5. เงื่อนไขอื่นๆ :
  ข้อเสนอโครงการต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการที่กำลังเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่น และโครงการต้องมีนักวิจัยพี่เลี้ยง (mentor) ที่รับรองจะให้คำปรึกษาและคำแนะนำการทำวิจัยตลอดการดำเนินงานของโครงการ
 6. การยื่นข้อเสนอโครงการ :
  จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม มจธ.-1 จำนวน 3 ชุด พร้อมทั้งจัดทำแบบ RIPO-01 (การประเมินโครงการวิจัยโดยหัวหน้าโครงการ) จำนวน 1 ชุด และเสนอผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ส่งมายังสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร เอกสารประกอบข่าว
  > แบบฟอร์ม
  > บันทึกข้อความ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next