ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
งาน EEC Innovation Youth Camp ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมใหม่ (Industrial 4.0 หรือ อุตสาหกรรม 4.0)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > งาน EEC Innovation Youth Camp ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมใหม่ (Industrial 4.0 หรือ อุตสาหกรรม 4.0)

วันที่ : 07 ธันวาคม 2560
โดย : ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC : Eastern Economic Corridor) ได้มีการจัดกิจกรรมให้กับเยาวชน ม.4- ม.6 ใน 3 จังหวัด EEC (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) เพื่อเสริมสร้างความรู้พิเศษด้านเทคโนโลยีในสาขาต่าง ๆ ประกอบด้วย เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotics) เทคโนโลยีเกมและแอนิเมชัน (Games & Animation) เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (Internet-of-Things หรือ IoT) และเทคโนโลยีการบินและอวกาศ (Drone) ซึ่งใช้หลักการเรียนการสอนแบบ STEM Education + ART ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-based Learning) เป็นแนวคิดหลักในการจัดกิจกรรมมาเพิ่มจินตนาการ เปิดโลกความคิดสร้างสรรค์ ไปกับ EEC Innovation Youth Camp ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมใหม่ (Industrial 4.0 หรือ อุตสาหกรรม 4.0) กิจกรรมจัดในวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่  25 พ.ย. 2560- 17 ก.พ. 2561

อาจารย์ ดร.สันติ นุราช อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) และนักศึกษาระดับปริญญาโทจำนวน 3 คนประกอบด้วย 1) นายวสันต์ ตันสกุล 2) นายนิติกร เอี่ยมนภา 3) นางสาวณัฐกานต์ เปรมปรีชากุล ได้รับหน้าที่ถ่ายถอดความรู้ในส่วนของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (Internet-of-Things หรือ IoT) รวมไปถึงศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น กิจกรรมนี้นอกจากจะช่วยให้เยาวชนได้รับความรู้ในเชิงวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่สำคัญสำหรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่แล้ว ยังช่วยให้เยาวชน (นักศึกษามัธยมปลาย) สนใจเรียนต่อทางด้านวิศวกรรมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) มากขึ้นอีกด้วย

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next