ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า ดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษาที่ 2/2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า ดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษาที่ 2/2560

วันที่ : 29 ธันวาคม 2560
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแกนักศึกษา

การทำสัญญาผู้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษาที่ 2/2560

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 น.

ณ ห้องจำรัสฉายะพงศ์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2

 

รายละเอียด  การปฐมนิเทศและทำสัญญาของผู้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต

นักศึกษาที่สามารถทำสัญญาภายในวันดังกล่าวต้องลงนามสัญญาร่วมกับ บุคคลดังนี้

 1. นักศึกษา

 2. คู่สมรสของนักศึกษา

 3. ผู้ค้ำประกัน

 4. คู่สมรสของผู้ค้ำประกัน

 5. อาจารย์ที่ปรึกษา โดยนักศึกษาต้องติดต่อแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาขอความกรุณาร่วมลงนาม หากอาจารย์ไม่สะดวกนักศึกษาสามารถให้อาจารย์ลงนามในภายหลัง ซึ่งต้องแจ้งกับทางกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาเพื่อเป็นพยานในวันดังกล่าว

   

  เอกสารที่ต้องเตรียม ดังนี้

   

 1. สัญญารับทุน จำนวน 3 ฉบับ (จัดส่งแก่ท่านทาง E-mail ภายในวันที่ 3 มกราคม 2561)

 2. สัญญาค้ำประกัน  จำนวน 3 ฉบับ (จัดส่งแก่ท่านทาง E-mail ภายในวันที่ 3 มกราคม 2561)

 3. เอกสารแนบท้ายสัญญา

  นักศึกษาผู้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิตจะต้องแนบหลักฐานท้ายสัญญาดังนี้

   

นักศึกษาผู้ได้รับทุน

 1. สำเนาบัตรนักศึกษาจำนวน 5 ชุด

 2. สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 3 ชุด

 3. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ชุด

 4. สำเนาผลการเรียนระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท จำนวน 1 ชุด

 5. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย (ในกทม.) จำนวน 5 ชุด

 6. ค่าอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท

         คู่สมรสของนักศึกษาผู้ได้รับทุน

 1. สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ชุด

 2. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ชุด

 3. สำเนาพาสปอร์ตสำหรับชาวต่างชาติจำนวน 1 ชุด

 4. สำเนาทะเบียนสมรสจำนวน 1 ชุด

        อาจารย์ที่ปรึกษา

 1. สำเนาบัตรประชาชนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาชาวไทยจำนวน 1 ชุด

 2. สำเนาบัตรพนักงานจำนวน 1 ชุด

 3. สำเนาพาสปอร์ตสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นชาวต่างชาติจำนวน 1 ชุด

        ผู้ค้ำประกัน

 1. สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ชุด

 2. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ชุด

 3. สำเนาทะเบียนสมรสจำนวน 1 ชุด /สำเนาทะเบียนหย่า 1 ชุด

 4. สำเนาพาสปอร์ตสำหรับชาวต่างชาติจำนวน 1 ชุด


        คู่สมรสของผู้ค้ำประกัน

 1. สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ชุด

 2. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ชุด

 3. สำเนาพาสปอร์ตสำหรับชาวต่างชาติจำนวน 1 ชุด

   

  หมายเหตุ

 1. โปรดแนบสำเนาใบมรณะบัตร กรณีคู่สมรสของผู้ค้ำประกัน/คู่สมรสของนักศึกษาที่ได้รับทุน ที่จดทะเบียนสมรสเสียชีวิต

 2. กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา คุณศุริษา แสงอรุณ 02-470-8107

 3. เอกสารสำเนากรุณารับรองสำเนาถูกต้องและลงนามทั้งหมด

 4. สำเนาทะเบียนสมรสรับรองสำเนาถูกต้องทั้งสามีและภรรยา

 

**กรณีผู้ค้ำประกันไม่สะดวกเข้ามาลงนามสัญญาเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากที่ตั้งมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถจัดส่งสัญญาค้ำประกันให้ผู้ค้ำลงนามสัญญาต่อหน้าพยาน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ เจ้าพนักงานทะเบียนท้องที่ (อำเภอ) ในเขตพื้นที่ที่ผู้ค้ำประกันอาศัยอยู่ เพื่อลงนามพยานรับรองลายมือชื่อของผู้ค้ำประกันและแนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวและสำเนาบัตรข้าราชการ**  

 

โปรดตรวจสอบรายชื่อตามไฟล์แนบ เอกสารประกอบข่าว
  > รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษาที่ 2/2560

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next