ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ทุนจากโครงการภายใต้การประชุมคณะกรรมการร่วมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ(คกร.)ไทย-จีน สมัยที่ 22
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ทุนจากโครงการภายใต้การประชุมคณะกรรมการร่วมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ(คกร.)ไทย-จีน สมัยที่ 22

วันที่ : 06 มกราคม 2560
โดย : สกอ.

ตามที่สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ได้ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนจากโครงการภายใต้การประชุมคณะกรรมการร่วมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ (คกร.)ไทย-จีน สมัยที่ 22 ไปก่อนหน้านี้แล้วนั้น (พฤศจิกายน 2559)  ในการนี้กรมความร่วมมือต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ  ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การปรับเงื่อนไขรูปแบบและแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ และแจ้งกำหนดการรับข้อเสนอโครงการภายในวันที่  13 มกราคม 2560 

โครงการความร่วมมือ ภายใต้ คกร.ไทย-จีน สมัยที่ 22 มีหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการความร่วมมือ ใน ๔ สาขา คือ
สาขาเกษตรกรรม สาขาสาธารณสุข สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทั้งนี้ หากอาจารย์มีความประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการ ขอให้ส่งมาให้ที่สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ภายในวันที่ 12 มกราคม 2560  เพื่อนำส่งกรมความร่วมมือ กระทรวงการต่างประเทศ ต่อไป

ไฟล์แสกนหนังสือต้นเรื่องและรูปแบบและแนวทางจัดทำข้อเสนอโครงการ ด้านท้ายนี้

โดยมีรายละเอียดเอกสารเพิ่มเติม
รูปแบบและแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการความร่วมมือ ภายใต้ คกร. สมัยที่ ๒๒
Project Proposal Form for Study Visit Project
Project Proposal Form for Bilateral Cooperation Project
Project Proposal Form for Trilateral Cooperation Project

ดาวโหลดได้ที่ http://www.tica.thaigov.net/main/en/services/6755

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.)
 0-2470-9686เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึกข้อควา่ม
  > รูปแบบและแนวทางจัดทำข้อเสนอโครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next