ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2560

วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2560
โดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 (นวัตกรรมอาคาร 2560 : อาคารอัจฉริยะอย่างยั่งยืน) B-inno 2017 ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นครปฐม 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2560 : อาคารอัจฉริยะอย่างยั่งยืน) จึงถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยด้าน นวัตกรรมอาคาร เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ทางด้านวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านนวัตกรรมอาคารในองค์กรต่าง ๆ เสริมสร้างเครือข่าย นักศึกษา นักวิชาการ หลักสูตร หน่วยงานและความร่วมมือทางวิชาการ ในสาขาทางด้านนวัตกรรมอาคารและสิ่งแวดล้อม และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง รวมทั้งรวบรวมผลงานวิจัยทางด้านนวัตกรรมอาคารในประเทศและต่างประเทศ

Submission Deadline : Mar. 15, 2017

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://binno2017.rmutr.ac.th/เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next