ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการแบะนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ : ชีวิตดีเปลี่ยนได้ ด้วยศาสตร์แห่งใจ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการแบะนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ : ชีวิตดีเปลี่ยนได้ ด้วยศาสตร์แห่งใจ

วันที่ : 21 มีนาคม 2560
โดย : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับสถาบันการศึกษาด้านจิตวิทยาของประเทศไทยอีก 5 สถาบัน ได้แก่

1. คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์
3. ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
5. ภาควิชาจิตวิทยา ภูมิศาสตร์บรรณารักษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญผู้าสนใจเข้าร่วมงาน “ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ : ชีวิตดี เปลี่ยนได้ ด้วยศาสตร์แห่งใจ (Thailand National Conference of Psychology : Enabling Change and Quality of Life through Psychology)”
ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำเสนอผลงานได้ทั้งแบบปากเปล่า (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ซึ่งบทความที่ผ่านคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงาน
(Peer Reviews) จะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Proceeding) และสามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบันฑิตศึกษา
โดยกำหนดการเป็นดังนี้
 1 มกราคม – 10 พฤษภาคม 2560 Abstract submission
   11 – 20 พฤษภาคม 2560 Notification of accepted abstract
   1- 10 มิถุนายน 2560 Full paper Submission

   1-25 มิถุนายน 2560 Submission of revised full paper
   1-30 มิถุนายน 2560 Notification of accepted full paper
   1 มีนาคม – 20 มิถุนายน 2560 Early bird Registration
   6 กรกฎาคม 2560 Pre-conference
   7 กรกฏาคม 2560 Conference

(ผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือกลงทะเบียนเฉพาะ Pre-Conference หรือ Conference หรือทั้งสองวันก็ได้)
โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทรศัพท์ (66)9 5964 9572 โทรสาร 02 310 8317 E-mail : RU.TNCP2017@gmail.com Website : www.TNCP2017.COMเอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next