ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560

วันที่ : 05 เมษายน 2560
โดย : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตื (วช.)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตื (วช.) มีนโยบายในการพัฒนาวารสารวิชาการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้เป็นมาตรฐานสากลในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) ภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักวิจัยและนักวิชาการให้กว้างไกลในระดับโลก  วช.ได้ใช้รูปแบบความร่วมมือในการจัดทำวารสารเพื่อจัดพิมพ์ NRCT Official e-Journal ด้านสังคมศาสตร์ โดยการให้ทุนสนับสนุนการจัดทำวารสารวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ กับหน่วยงานที่มีความพร้อมในการจัดทำวารสารที่มีมาตรฐานสากล โดยใช้ชื่อว่า Social Science Asia ความร่วมมือรูปแบบใหม่ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.ฆ และหน่วยงานที่มีความพร้อมทางด้านวิชาการในการจัดทำ NRCT Official e-Journal ให้ได้มาตรฐานสากล ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ และด้านสังคมศาสตร์  เพื่อส่งเสริมวงการวิจัยและวงการวิชาการของไทยให้มีผลงานเผยแพร่ไปในระดับโลก มีผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์โดยสามารถเข้าถึงได้ที่ เว็บไซต์ http://www.e-journal.nrct.go.th/

วช. ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการจัดทำ NRCT Official e-journal ด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 4 ทุน ทุนละ 200,000 บาทเพื่อจัดทำวารสาร  Social Science Asia ปีที่ 4 (ปี 2018) จำนวน 4 ฉบับ (ฉบับละ 200,000 บาท) ได้แก่ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม  ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน  ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน  ฉบับที่ 3 เดือนกรกฏาคม และฉบับ ที่ 4 เดือนตุลาคม

โดยให้ผู้สนใจสมัครขอรับทุน ฯ ได้มีความเข้าใจในทุนอุดหนุนฯ มากขึ้น วช. เห็นควรจัดประชุมชี้แจ้งการให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ขึ้นในวันที่  20  เมษายน 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยผู้สนใจสามารถเข้าประชุมได้ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน) โดยส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมชี้แจ้งได้ที่ ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โทรสาร 0-2579-6382 หรือ E-mail: sopawong_joy@hotmail.com หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-25612445 ต่อ 706,707 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2560 


เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next