ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผงานวิจัยระดับชาติ "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผงานวิจัยระดับชาติ "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2"

วันที่ : 12 เมษายน 2560
โดย : มหาวิทยาลัยราชธานี

มหาวิทยาลัยราชธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ “ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ ๒” ในหัวข้อ “การวิจัย ๔.๐ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน” เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด และสร้างเครือข่ายวิจัยระหว่างนักวิจัยจากสถาบัน ต่างๆ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ผู้เข้าร่วมจากองค์กรของรัฐหรือเอกชน ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตลอดจนบุคคลที่สนใจโดยทั่วไป โดยมีกำหนดจัดในวันพุธที่ ๒๖ - วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชธานี

ขอเชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมดังกล่าว โดยจะเปิดรับบทความตั้งแต่
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผ่านทางระบบลงทะเบียน http://rtunc2017.rtu.ac.th/production/

อัตราค่าลงทะเบียน
ลงทะเบียนล่วงหน้า ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เม.ย. 2560
    Oral ( นำเสนอปกติ ) 2,000 / 2,500 บาท
    Poster ( นำเสนอโดยโปสเตอร์ ) 2,800 / 3,300 บาท
    ผู้เข้าร่วมประชุม ( ไม่นำเสนอผลงาน ) 400 บาทเอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next