ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

วันที่ : 18 พฤษภาคม 2560
โดย : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑๖๐๘-๑๖๐๘/๑ อาคารบริหาร ชั้น ๖ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี

หากอาจารย์ นักวิจัยที่สนใจโปรดรีบสมัครที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ ๙/๙ หมู่ ๙  ถนนแจ้งวัฒนะ  ตำบลบางพูด
        อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๑๒๐ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ดาวโหลดเอกสารได้ที่ http://ird.stou.ac.th/training.html

ผู้ประสานงาน : นางสาวทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์  และ  นางศิริลักษณ์ สวัสดีวงษา
โทร.  ๐-๒๕๐๔-๗๕๙๒-๓  โทรสาร  ๐-๒๕๐๓-๔๘๙๘
E-mail : research.stou@gmail.com

 เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next