ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 6
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 6

วันที่ : 12 กรกฎาคม 2560
โดย : วช.

ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ใคร่ขอเชิญชวนผู้สนใจ นำส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๖”    (The Sixth Thai – Chinese Strategic Research Seminar) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” และ “ประเทศไทย ๔.๐”: สู่ความมั่นคง มั่งคั่งร่วม หรือ “The Belt and Road” and “Thailand 4.0”: Towards Common Prosperity ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

 การสัมมนาฯ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยาย ประกอบด้วย ๖ หัวข้อ ดังนี้

๑. ความร่วมมือทางการทูต ความมั่นคง และการป้องกัน (Diplomacy, Security and Defense Cooperation)

๒. การลงทุน การค้า การเงิน และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Investment, Trade, Finance and E-commerce)

๓. การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการศึกษา (Tourism, Culture and Education)

๔. การคมนาคม พลังงาน เกษตรกรรม และความร่วมมือทางเทคโนโลยี (Transportation, Energy, Agriculture, and Technology Cooperation)

๕. สถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทยและอุตสาหกรรมหลัก (Thailand’s Macroeconomic Situation and Key industries)

๖. ชาวจีนโพ้นทะเลในความสัมพันธ์จีน-ไทย (Ethnic Chinese in Chinese–Thai Relations)

 ปิดรับสมัครการส่งผลงานเข้าร่วม ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผู้สนใจจะต้องจัดทำ

๑) บทคัดย่อทางวิชาการ (Abstract) เป็นภาษาอังกฤษ

๒) รายงานการวิจัย (Research Report) เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (อย่างละ ๑ ฉบับ) จำนวน ๑๒-๑๕ หน้า

ภายใต้หัวข้อข้างต้น พร้อมแบบฟอร์มการนำส่งผลงาน (Abstract Submission Form) และส่งมายัง thaichinesecenter@gmail.com
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.vijaichina.com/events/676เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร
  > โครงการ
  > แนวทาง
  > แบบฟอร์ม

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next