ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (Distinguished Visiting Professor) และทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (Distinguished Visiting Professor) และทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor)

วันที่ : 13 กรกฎาคม 2560
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ด้วย สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ขอเชิญ คณะ/สำนัก/สถาบัน ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (Distinguished Visiting Professor) และทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
หน่วยงานที่สนใจขอรับทุนสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการขอรับทุนได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานวิจัยฯ ตามรายละเอียดดังนี้ 
    1. โครงการทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (Distinguished Visiting Professor)
            http://www.kmutt.ac.th/rippc/disting.htm
 
    2. โครงการทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor)
            http://www.kmutt.ac.th/rippc/visitp.htm
   
ทั้งนี้ การพิจารณาทุนดังกล่าวมีรอบการพิจารณาปีละ 1 ครั้ง สำหรับผู้ใช้ทุนในช่วง 1 ตุลาคม 2560 ถึง         30 กันยายน 2561 สำหรับผู้ที่ขอรับทุนโปรดดำเนินการ ดังนี้ 1. แบบสมัครขอรับทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ/ทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (สำหรับหน่วยงาน มจธ.) 2. Visiting Professor/ Distinguished Visiting Professor Application Form (For Foreign Professor) พร้อมบันทึกไฟล์ลงแผ่น CD ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนส่งผ่านคณะ/สำนัก มายังสำนักงานวิจัยฯ ภายในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เพื่อสำนักงานวิจัยฯ จะได้รวบรวมและนำเรื่องเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านการวิจัยและนวัตกรรมพิจารณาอนุมัติการให้ทุนดังกล่าวต่อไป เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึกข้อความ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next