ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

วันที่ : 27 กรกฎาคม 2560
โดย : วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 2017 International Conference on Business Management and Social Sciences ICBMSS” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการในระดับนานาชาติ ให้กับนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ ตลอดจนนักศึกษา ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

Full Paper Submission Deadline: August 18, 2017

ผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่งานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 055-968561 หรือ E-mail:suthawanm@nu.ac.th
http://www.nuic.nu.ac.th/nuic2016/en/icbmss/เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next