ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
สวทช. ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม 2 หลักสูตร
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > สวทช. ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม 2 หลักสูตร

วันที่ : 21 สิงหาคม 2560
โดย : สวทช.

สวทช. ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม 2 หลักสูตร 

1. หลักสูตรอุตสาหกรรม 4.0: มิติใหม่ของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต(Industry 4.0: a New Dimension for the Next Gen. Industry: ID4)
ขั้นตอนการรับสมัคร
    เปิดรับสมัครถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560
    ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560

ระยะเวลาของหลักสูตร
    ฝึกอบรมในประเทศ จำนวน 1 วัน ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560
    ศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 25 - 28 กันยายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/greenpractices/greenict/id42017-1

2. หลักสูตรการจัดการศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 4(Data Center Management for Operational Efficiency: DCM4)
ระยะเวลาของหลักสูตร
         ระหว่างวันที่ 18 - 21 กันยายน 2560 ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎี ฝึกปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และศึกษาดูงาน ตลอดระยะเวลา 4 วัน

    ชำระเงินภายในวันที่ 14 กันยายน 2560
    สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
    ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
    ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
    หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 10 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
    ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%       
    รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/greenpractices/greenict/dcm2017-1เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร
  > แผ่นพับ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next