ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "SoLA Mini Workshop : From Olin to KMUTT"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "SoLA Mini Workshop : From Olin to KMUTT"

วันที่ : 11 กันยายน 2560
โดย : คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน "SoLA Mini Workshop : From Olin to KMUTT" ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 13.30 - 17.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.) ณ ห้อง CB2406 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม 2 
กิจกรรมดังกล่าวจัดในรูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถ่ายทอดแนวคิด วิธีการ เทคนิค และเครื่องมือด้านการจัดการเรียนการสอนของ Olin University ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ จากวิทยากรที่ผ่านการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญของ Olin University อย่างเข้มข้น จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ พินิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
2) ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์
3) อาจารย์วาสนา เสียงดัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
4) ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) ดร.ตุลา จูฑะรสก ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
 
ท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ที่ q-r.to/banU43 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560เอกสารประกอบข่าว
  > SoLA Mini Workshop : From Olin to KMUTT

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next