ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1

วันที่ : 03 ตุลาคม 2560
โดย : ม.เกษตร

ด้วยคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก กำหนดให้จัดการประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีสถาบันที่เข้าร่วมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 29 สถาบัน เพื่อสร้างผลงานวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 5 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านการเรียนการสอน 2) การวิจัย 3) การบริการวิชาการ 4) ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ 5) การบริหารจัดการ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรของแต่ละสถาบันได้เห็นความสำคัญของการทำวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา และเป็นเวทีในการนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิชาการ

ในการนี้ จึงใคร่ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานวิจัยภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2560
รายละเอียด http://esd.psd.kps.ku.ac.th/qaconf2017/


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next