ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
มาตรการประหยัดน้ำและลดการใช้น้ำในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > มาตรการประหยัดน้ำและลดการใช้น้ำในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ : 23 มีนาคม 2560
โดย : ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH)

   ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มีนโยบายในการบริหารจัดการน้ำและใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ กอปรกับการที่ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะประสบกับปัญหาวิกฤติด้านน้ำเนื่องจากมีปริมาณฝนลดลงและเตรียมการรับมือในสภาวะวิกฤติสถานการณ์ภัยแล้งในระดับชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  มหาวิทยาลัยจึงจัดทำมาตรการประหยัดน้ำและลดการใช้น้ำในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยยึดถือและนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการลดการใช้น้ำประปาและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า รวมทั้งตรวจสอบการใช้น้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไม่เกิดการรั่วไหลสูญเปล่าของทุกภาคส่วนภายในมหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการร่วมมือกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลดีต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม ดังนี้       
๑. ปิดน้ำทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน และใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า งดการใช้น้ำอย่างฟุ่มเฟือย

๒. ดูแลก๊อกน้ำและอุปกรณ์ใช้น้ำทุกชนิดให้ปิดสนิทอยู่เสมอหลังจากไม่ใช้งาน

๓. ตรวจสอบอุปกรณ์ใช้น้ำ ท่อน้ำ  อย่างสม่ำเสมอและแจ้งซ่อมแซมทันทีเมื่อชำรุด

๔. ใช้น้ำจากบ่อเก็บน้ำธรรมชาติ ในการรดน้ำต้นไม้

๕. ใช้ภาชนะรองน้ำแทนการเปิดน้ำโดยตรงจากก๊อกน้ำ

๖. รณรงค์เรื่องการใช้น้ำอย่างรู้ค่าและให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อร่วมกันแก้ไขวิกฤติของชาติ

๗. กำหนดให้ทุกหน่วยงานเลือกใช้อุปกรณ์ที่ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูง รวมถึงจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เน้นการประหยัดหรือสินค้าที่มีนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์น้ำ

๘. เพื่อเตรียมการรับมือในภาวะวิกฤติและภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ขอให้พิจารณาใช้น้ำเท่าที่จำเป็น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ  วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์การรณรงค์
ได้ที่นี่ >> http://sustainable.kmutt.ac.th


เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศมหาวิทยาลัย
  > โปสเตอร์

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next