ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง คณะศิลปศาสตร์ มจธ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Setting up a Self-Access Learning Centre
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง คณะศิลปศาสตร์ มจธ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Setting up a Self-Access Learning Centre

วันที่ : 14 มิถุนายน 2560
โดย : ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง

เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Setting up a Self-Access Learning Centre ให้กับคณาจารย์จากภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 12 คน การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านหลักการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน การจัดตั้งศูนย์ฯ การให้คำปรึกษาผู้เรียน การบริหารจัดการ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ เพื่อให้คณาจารย์ที่เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดตั้ง และดำเนินงานศูนย์ฯ ของสถาบันต่อไป

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next