ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ชี้แจงเรื่องการประกาศผลการทดสอบเพื่อหาบรรทัดฐาน (Baseline) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > ชี้แจงเรื่องการประกาศผลการทดสอบเพื่อหาบรรทัดฐาน (Baseline) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ : 12 ตุลาคม 2560
โดย : สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8078

เรียน บุคลากรผู้เข้ารับการทดสอบเพื่อหาบรรทัดฐาน (Baseline) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของบุคลากรสายวิชาชีพอื่นๆ (พนักงานและข้าราชการ)

        ตามที่ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้จัดการทดสอบเพื่อหาบรรทัดฐาน (Baseline) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของบุคลากรสายวิชาชีพอื่นๆ (พนักงานและข้าราชการ) ระหว่างวันที่ 13-19 กรกฎาคม 2560 นั้น
        มหาวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างดำเนินการนำคะแนนของผู้เข้าทดสอบทั้งหมด ไปวิเคราะห์เพื่อจัดทำเกณฑ์ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ของบุคลากร มจธ. และจะประกาศผลคะแนนสอบ เมื่อมีการกำหนดเกณฑ์ฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

        จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


         หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 8078 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next