ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > ค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร

วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2560
โดย : สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

 

เรียน                  คณบดี/ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก

สิ่งที่ส่งมาด้วย      1. ใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมการผ่านพิธีการใบขนสินค้าและตรวจปล่อย

เลขที่  36006/11/2560

             ตามที่  กองคลัง กรมศุลกากร ได้มีใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากรดังนี้

1.   ใบแจ้งหนี้ เลขที่  36006/11/2560 มีรายการใบขนสินค้า จำนวน 3 รายการ  เป็นเงินจำนวน                 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน)

 

 เพื่อเรียกเก็บเงินค่าผ่านพิธีการและตรวจปล่อย โดยมีรายละเอียดใบขนสินค้า ดังนี้

 

ลำดับที่

เลขที่ใบขนสินค้า

Broker/Tax

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1

A025 0601004333

0105533022910 000000

1

2

A006 0601010057

0105537121271 000000

3

A010 0601010856

 

             ดังนั้น  สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ จึงขอให้หน่วยงานของท่านช่วยตรวจสอบว่าได้ดำเนินการออกของตามใบขนสินค้าดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ หากหน่วยงานของท่านได้ดำเนินการตามใบขนสินค้าดังกล่าว ขอให้นำสำเนาใบแจ้งหนี้ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือนี้ ไปจ่ายเงิน ณ กองคลัง กรมศุลกากร ภายในระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อท่านได้ชำระเงินแล้วให้สำเนาใบเสร็จรับเงินให้กับสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

             ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยฯ ไม่ชำระเงินตามจำนวนที่เรียกเก็บ และไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด จะส่งผลทำให้มหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถออกของรายการอื่น ๆ ได้ และกรมศุลกากรจะดำเนินการตามกฎหมายกับมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

 

              จึงเรียนมาเพื่อโปรดมอบผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

 

                    ( นายพิชัย  โฆษิตพันธวงศ์ )

                    รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

  

 เอกสารประกอบข่าว
  > custom_Nov.2017

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next