ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
งานประกันคุณภาพคณะฯ จัดอบรมคุณภาพงานเพื่อการพัฒนาคณะตามแนวทาง “Quality Concep”# 1
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > งานประกันคุณภาพคณะฯ จัดอบรมคุณภาพงานเพื่อการพัฒนาคณะตามแนวทาง “Quality Concep”# 1

วันที่ : 12 มกราคม 2560
โดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ.

ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 - เดือนมกราคม 2560 งานประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับงานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมแกล้าธนบุรี จัดโครงการอบรมคุณภาพงานเพื่อการพัฒนาคณะตามแนวทาง “Quality Concept” #1 ขึ้น ณ หอเกียรติยศ อาคารเรียนรวม 3 เพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรภายในคณะฯ มีการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการในการพัฒนาคณะฯ ใช้เป็นข้อมูลในการรายงานวิธีการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในคณะฯ เกิดการบริหารจัดการและดำเนินงานภายในคณะฯ    ภายใต้แนวคิดด้านคุณภาพได้ทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดขึ้นทั้งหมด 5 ครั้ง ในหัวข้อ ทำไมต้อง TQM?, What TQM?, Q Concept, Customers, Product, SIPOC Model, Problem Solving และ PDCA Model วิทยากรผู้ให้ความรู้ได้แก่ อาจารย์พลศักดิ์ เลิศหิรัญปัญญา และ ดร.วิศิษฏ์ศรี วิยะรัตน์ มีการบรรยายและกิจกรรมระดมสมอง ทั้งนี้บุคลการสายสนับสนุนให้ความสนใจเข้าร่วมรับการอบรมเป็นจำนวนมาก

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next